☰
Search
Mic
Sign InSign In SIGN INAndroid Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Ayyappan 108 Names | Dharmashasta Ashtottara Shatanamavali in Malayalam

DeepakDeepak

Malayalam 108 Ayyappan Names

Malayalam Ashtottara Shatanamavali of Lord Ayyappan

1
ॐ महाशास्त्रे नमः।
ഓം മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ।
Om Mahashastre Namah।
2
ॐ महादेवाय नमः।
ഓം മഹാദേവായ നമഃ।
Om Mahadevaya Namah।
3
ॐ महादेवसुताय नमः।
ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ।
Om Mahadevasutaya Namah।
4
ॐ अव्याय नमः।
ഓം അവ്യായ നമഃ।
Om Avyaya Namah।
5
ॐ लोककर्त्रे नमः।
ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ।
Om Lokakartre Namah।
6
ॐ लोकभर्त्रे नमः।
ഓം ലോകഭര്‍ത്രേ നമഃ।
Om Lokabhartre Namah।
7
ॐ लोकहर्त्रे नमः।
ഓം ലോകഹര്‍ത്രേ നമഃ।
Om Lokahartre Namah।
8
ॐ परात्पराय नमः।
ഓം പരാത്പരായ നമഃ।
Om Paratparaya Namah।
9
ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।
ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ।
Om Trilokarakshakaya Namah।
10
ॐ धन्विने नमः।
ഓം ധന്വിനേ നമഃ।
Om Dhanvine Namah।
11
ॐ तपस्विने नमः।
ഓം തപസ്വിനേ നമഃ।
Om Tapasvine Namah।
12
ॐ भूतसैनिकाय नमः।
ഓം ഭൂതസൈനികായ നമഃ।
Om Bhutasainikaya Namah।
13
ॐ मन्त्रवेदिने नमः।
ഓം മന്ത്രവേദിനേ നമഃ।
Om Mantravedine Namah।
14
ॐ महावेदिने नमः।
ഓം മഹാവേദിനേ നമഃ।
Om Mahavedine Namah।
15
ॐ मारुताय नमः।
ഓം മാരുതായ നമഃ।
Om Marutaya Namah।
16
ॐ जगदीश्वराय नमः।
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ।
Om Jagadishvaraya Namah।
17
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ഓം ലോകാധ്യക്ഷായ നമഃ।
Om Lokadhyakshaya Namah।
18
ॐ अग्रण्ये नमः।
ഓം അഗ്രണ്യേ നമഃ।
Om Agranye Namah।
19
ॐ श्रीमते नमः।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ।
Om Shrimate Namah।
20
ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः।
ഓം അപ്രമേയപരാക്രമായ നമഃ।
Om Aprameyaparakramaya Namah।
21
ॐ सिम्हारूढाय नमः।
ഓം സിംഹാരൂഢായ നമഃ।
Om Simharudhaya Namah।
22
ॐ गजारूढाय नमः।
ഓം ഗജാരൂഢായ നമഃ।
Om Gajarudhaya Namah।
23
ॐ हयारूढाय नमः।
ഓം ഹയാരൂഢായ നമഃ।
Om Hayarudhaya Namah।
24
ॐ महेश्वराय नमः।
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ।
Om Maheshvaraya Namah।
25
ॐ नानाशस्त्रधराय नमः।
ഓം നാനാശസ്ത്രധരായ നമഃ।
Om Nanashastradharaya Namah।
26
ॐ अनर्घाय नमः।
ഓം അനര്‍ഘായ നമഃ।
Om Anarghaya Namah।
27
ॐ नानाविद्या विशारदाय नमः।
ഓം നാനാവിദ്യാ വിശാരദായ നമഃ।
Om Nanavidya Visharadaya Namah।
28
ॐ नानारूपधराय नमः।
ഓം നാനാരൂപധരായ നമഃ।
Om Nanarupadharaya Namah।
29
ॐ वीराय नमः।
ഓം വീരായ നമഃ।
Om Viraya Namah।
30
ॐ नानाप्राणिनिवेषिताय नमः।
ഓം നാനാപ്രാണിനിവേഷിതായ നമഃ।
Om Nanapraniniveshitaya Namah।
31
ॐ भूतेशाय नमः।
ഓം ഭൂതേശായ നമഃ।
Om Bhuteshaya Namah।
32
ॐ भूतिदाय नमः।
ഓം ഭൂതിദായ നമഃ।
Om Bhutidaya Namah।
33
ॐ भृत्याय नमः।
ഓം ഭൃത്യായ നമഃ।
Om Bhrityaya Namah।
34
ॐ भुजङ्गाभरणोज्वलाय नमः।
ഓം ഭുജങ്ഗാഭരണോജ്വലായ നമഃ।
Om Bhujangabharanojvalaya Namah।
35
ॐ इक्षुधन्विने नमः।
ഓം ഇക്ഷുധന്വിനേ നമഃ।
Om Ikshudhanvine Namah।
36
ॐ पुष्पबाणाय नमः।
ഓം പുഷ്പബാണായ നമഃ।
Om Pushpabanaya Namah।
37
ॐ महारूपाय नमः।
ഓം മഹാരൂപായ നമഃ।
Om Maharupaya Namah।
38
ॐ महाप्रभवे नमः।
ഓം മഹാപ്രഭവേ നമഃ।
Om Mahaprabhave Namah।
39
ॐ मायादेवीसुताय नमः।
ഓം മായാദേവീസുതായ നമഃ।
Om Mayadevisutaya Namah।
40
ॐ मान्याय नमः।
ഓം മാന്യായ നമഃ।
Om Manyaya Namah।
41
ॐ महनीयाय नमः।
ഓം മഹനീയായ നമഃ।
Om Mahaniyaya Namah।
42
ॐ महागुणाय नमः।
ഓം മഹാഗുണായ നമഃ।
Om Mahagunaya Namah।
43
ॐ महाशैवाय नमः।
ഓം മഹാശൈവായ നമഃ।
Om Mahashaivaya Namah।
44
ॐ महारुद्राय नमः।
ഓം മഹാരുദ്രായ നമഃ।
Om Maharudraya Namah।
45
ॐ वैष्णवाय नमः।
ഓം വൈഷ്ണവായ നമഃ।
Om Vaishnavaya Namah।
46
ॐ विष्णुपूजकाय नमः।
ഓം വിഷ്ണുപൂജകായ നമഃ।
Om Vishnupujakaya Namah।
47
ॐ विघ्नेशाय नमः।
ഓം വിഘ്നേശായ നമഃ।
Om Vighneshaya Namah।
48
ॐ वीरभद्रेशाय नमः।
ഓം വീരഭദ്രേശായ നമഃ।
Om Virabhadreshaya Namah।
49
ॐ भैरवाय नमः।
ഓം ഭൈരവായ നമഃ।
Om Bhairavaya Namah।
50
ॐ षण्मुखप्रियाय नमः।
ഓം ഷണ്‍മുഖപ്രിയായ നമഃ।
Om Shanmukhapriyaya Namah।
51
ॐ मेरुशृङ्गसमासीनाय नमः।
ഓം മേരുശൃങ്ഗസമാസീനായ നമഃ।
Om Merushringasamasinaya Namah।
52
ॐ मुनिसङ्घनिषेविताय नमः।
ഓം മുനിസങ്ഘനിഷേവിതായ നമഃ।
Om Munisanghanishevitaya Namah।
53
ॐ देवाय नमः।
ഓം ദേവായ നമഃ।
Om Devaya Namah।
54
ॐ भद्राय नमः।
ഓം ഭദ്രായ നമഃ।
Om Bhadraya Namah।
55
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ।
Om Jagannathaya Namah।
56
ॐ गणनाथाय नमः।
ഓം ഗണനാഥായ നമഃ।
Om Gananathaya Namah।
57
ॐ गणेश्वराय नमः।
ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ।
Om Ganeshvaraya Namah।
58
ॐ महायोगिने नमः।
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ।
Om Mahayogine Namah।
59
ॐ महामायिने नमः।
ഓം മഹാമായിനേ നമഃ।
Om Mahamayine Namah।
60
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ।
Om Mahagyanine Namah।
61
ॐ महास्थिराय नमः।
ഓം മഹാസ്ഥിരായ നമഃ।
Om Mahasthiraya Namah।
62
ॐ देवशास्त्रे नमः।
ഓം ദേവശാസ്ത്രേ നമഃ।
Om Devashastre Namah।
63
ॐ भूतशास्त्रे नमः।
ഓം ഭൂതശാസ്ത്രേ നമഃ।
Om Bhutashastre Namah।
64
ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः।
ഓം ഭീമഹാസപരാക്രമായ നമഃ।
Om Bhimahasaparakramaya Namah।
65
ॐ नागहाराय नमः।
ഓം നാഗഹാരായ നമഃ।
Om Nagaharaya Namah।
66
ॐ नागकेशाय नमः।
ഓം നാഗകേശായ നമഃ।
Om Nagakeshaya Namah।
67
ॐ व्योमकेशाय नमः।
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ।
Om Vyomakeshaya Namah।
68
ॐ सनातनाय नमः।
ഓം സനാതനായ നമഃ।
Om Sanatanaya Namah।
69
ॐ सगुणाय नमः।
ഓം സഗുണായ നമഃ।
Om Sagunaya Namah।
70
ॐ निर्गुणाय नमः।
ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ।
Om Nirgunaya Namah।
71
ॐ नित्याय नमः।
ഓം നിത്യായ നമഃ।
Om Nityaya Namah।
72
ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ।
Om Nityatriptaya Namah।
73
ॐ निराश्रयाय नमः।
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ।
Om Nirashrayaya Namah।
74
ॐ लोकाश्रयाय नमः।
ഓം ലോകാശ്രയായ നമഃ।
Om Lokashrayaya Namah।
75
ॐ गणाधीशाय नमः।
ഓം ഗണാധീശായ നമഃ।
Om Ganadhishaya Namah।
76
ॐ चतुःषष्टिकलामयाय नमः।
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയായ നമഃ।
Om Chatuhshashtikalamayaya Namah।
77
ॐ ऋग्यजुःसामाथर्वात्मने नमः।
ഓം ഋഗ്യജുഃസാമാഥര്‍വാത്മനേ നമഃ।
Om Rigyajuhsamatharvatmane Namah।
78
ॐ मल्लकासुरभञ्जनाय नमः।
ഓം മല്ലകാസുരഭഞ്ജനായ നമഃ।
Om Mallakasurabhanjanaya Namah।
79
ॐ त्रिमूर्तये नमः।
ഓം ത്രിമൂര്‍തയേ നമഃ।
Om Trimurtaye Namah।
80
ॐ दैत्यमथनाय नमः।
ഓം ദൈത്യമഥനായ നമഃ।
Om Daityamathanaya Namah।
81
ॐ प्रकृतये नमः।
ഓം പ്രകൃതയേ നമഃ।
Om Prakritaye Namah।
82
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ।
Om Purushottamaya Namah।
83
ॐ कालज्ञानिने नमः।
ഓം കാലജ്ഞാനിനേ നമഃ।
Om Kalagyanine Namah।
84
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ।
Om Mahagyanine Namah।
85
ॐ कामदाय नमः।
ഓം കാമദായ നമഃ।
Om Kamadaya Namah।
86
ॐ कमलेक्षणाय नमः।
ഓം കമലേക്ഷണായ നമഃ।
Om Kamalekshanaya Namah।
87
ॐ कल्पवृक्षाय नमः।
ഓം കല്‍പവൃക്ഷായ നമഃ।
Om Kalpavrikshaya Namah।
88
ॐ महावृक्षाय नमः।
ഓം മഹാവൃക്ഷായ നമഃ।
Om Mahavrikshaya Namah।
89
ॐ विद्यावृक्षाय नमः।
ഓം വിദ്യാവൃക്ഷായ നമഃ।
Om Vidyavrikshaya Namah।
90
ॐ विभूतिदाय नमः।
ഓം വിഭൂതിദായ നമഃ।
Om Vibhutidaya Namah।
91
ॐ संसारतापविच्छेत्रे नमः।
ഓം സംസാരതാപവിച്ഛേത്രേ നമഃ।
Om Samsaratapavichchhetre Namah।
92
ॐ पशुलोकभयङ्कराय नमः।
ഓം പശുലോകഭയങ്കരായ നമഃ।
Om Pashulokabhayankaraya Namah।
93
ॐ रोगहन्त्रे नमः।
ഓം രോഗഹന്ത്രേ നമഃ।
Om Rogahantre Namah।
94
ॐ प्राणदात्रे नमः।
ഓം പ്രാണദാത്രേ നമഃ।
Om Pranadatre Namah।
95
ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः।
ഓം പരഗര്‍വവിഭഞ്ജനായ നമഃ।
Om Paragarvavibhanjanaya Namah।
96
ॐ सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाय नमः।
ഓം സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥ തത്വജ്ഞായ നമഃ।
Om Sarvashastrartha Tatvagyaya Namah।
97
ॐ नीतिमते नमः।
ഓം നീതിമതേ നമഃ।
Om Nitimate Namah।
98
ॐ पापभञ्जनाय नमः।
ഓം പാപഭഞ്ജനായ നമഃ।
Om Papabhanjanaya Namah।
99
ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय नमः।
ഓം പുഷ്കലാപൂര്‍ണാസംയുക്തായ നമഃ।
Om Pushkalapurnasamyuktaya Namah।
100
ॐ परमात्मने नमः।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ।
Om Paramatmane Namah।
101
ॐ सताङ्गतये नमः।
ഓം സതാങ്ഗതയേ നമഃ।
Om Satangataye Namah।
102
ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः।
ഓം അനന്താദിത്യസങ്കാശായ നമഃ।
Om Anantadityasankashaya Namah।
103
ॐ सुब्रह्मण्यानुजाय नमः।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യാനുജായ നമഃ।
Om Subrahmanyanujaya Namah।
104
ॐ बलिने नमः।
ഓം ബലിനേ നമഃ।
Om Baline Namah।
105
ॐ भक्तानुकम्पिने नमः।
ഓം ഭക്താനുകമ്പിനേ നമഃ।
Om Bhaktanukampine Namah।
106
ॐ देवेशाय नमः।
ഓം ദേവേശായ നമഃ।
Om Deveshaya Namah।
107
ॐ भगवते नमः।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ।
Om Bhagavate Namah।
108
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
Kalash
പകർപ്പവകാശ നോട്ടീസ്
PanditJi Logo
എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡാറ്റയും - പകർപ്പവകാശം
Ⓒ www.drikpanchang.com
സ്വകാര്യതാനയം
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation