deepak

108 Names of Goddess Kali | Ashtottara Shatanamavali of Goddess Kali

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Kali Names
Title
108 Kali Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Kali
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ काल्यै नमः।
Om Kalyai Namah।
2.
ॐ कपालिन्यै नमः।
Om Kapalinyai Namah।
3.
ॐ कान्तायै नमः।
Om Kantayai Namah।
4.
ॐ कामदायै नमः।
Om Kamadayai Namah।
5.
ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
Om Kamasundaryai Namah।
6.
ॐ कालरात्र्यै नमः।
Om Kalaratryai Namah।
7.
ॐ कालिकायै नमः।
Om Kalikayai Namah।
8.
ॐ कालभैरवपूजितायै नमः।
Om Kalabhairavapujitayai Namah।
9.
ॐ कुरूकुल्लायै नमः।
Om Kurukullayai Namah।
10.
ॐ कामिन्यै नमः।
Om Kaminyai Namah।
11.
ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः।
Om Kamaniyasvabhavinyai Namah।
12.
ॐ कुलीनायै नमः।
Om Kulinayai Namah।
13.
ॐ कुलकर्त्र्यै नमः।
Om Kulakartryai Namah।
14.
ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः।
Om Kulavartmaprakashinyai Namah।
15.
ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः।
Om Kasturirasanilayai Namah।
16.
ॐ काम्यायै नमः।
Om Kamyayai Namah।
17.
ॐ कामस्वरूपिण्यै नमः।
Om Kamasvarupinyai Namah।
18.
ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः।
Om Kakaravarnanilayayai Namah।
19.
ॐ कामधेन्वै नमः।
Om Kamadhenvai Namah।
20.
ॐ कारालिकायै नमः।
Om Karalikayai Namah।
21.
ॐ कुलकान्तायै नमः।
Om Kulakantayai Namah।
22.
ॐ करालास्यायै नमः।
Om Karalasyayai Namah।
23.
ॐ कामार्तायै नमः।
Om Kamartayai Namah।
24.
ॐ कलावत्यै नमः।
Om Kalavatyai Namah।
25.
ॐ कृशोदर्यै नमः।
Om Krishodaryai Namah।
26.
ॐ कामाख्यायै नमः।
Om Kamakhyayai Namah।
27.
ॐ कौमार्यै नमः।
Om Kaumaryai Namah।
28.
ॐ कुलपालिन्यै नमः।
Om Kulapalinyai Namah।
29.
ॐ कुलजायै नमः।
Om Kulajayai Namah।
30.
ॐ कुलकन्यायै नमः।
Om Kulakanyayai Namah।
31.
ॐ कलहायै नमः।
Om Kalahayai Namah।
32.
ॐ कुलपूजितायै नमः।
Om Kulapujitayai Namah।
33.
ॐ कामेश्वर्यै नमः।
Om Kameshvaryai Namah।
34.
ॐ कामकान्तायै नमः।
Om Kamakantayai Namah।
35.
ॐ कुञ्जेश्वरगामिन्यै नमः।
Om Kunjeshvaragaminyai Namah।
36.
ॐ कामदात्र्यै नमः।
Om Kamadatryai Namah।
37.
ॐ कामहर्त्र्यै नमः।
Om Kamahartryai Namah।
38.
ॐ कृष्णायै नमः।
Om Krishnayai Namah।
39.
ॐ कपर्दिन्यै नमः।
Om Kapardinyai Namah।
40.
ॐ कुमुदायै नमः।
Om Kumudayai Namah।
41.
ॐ कृष्णदेहायै नमः।
Om Krishnadehayai Namah।
42.
ॐ कालिन्द्यै नमः।
Om Kalindyai Namah।
43.
ॐ कुलपूजितायै नमः।
Om Kulapujitayai Namah।
44.
ॐ काश्यप्यै नमः।
Om Kashyapyai Namah।
45.
ॐ कृष्णमात्रे नमः।
Om Krishnamatre Namah।
46.
ॐ कुशिशाङ्ग्यै नमः।
Om Kushishangyai Namah।
47.
ॐ कलायै नमः।
Om Kalayai Namah।
48.
ॐ क्रींरूपायै नमः।
Om Krimrupayai Namah।
49.
ॐ कुलगम्यायै नमः।
Om Kulagamyayai Namah।
50.
ॐ कमलायै नमः।
Om Kamalayai Namah।
51.
ॐ कृष्णपूजितायै नमः।
Om Krishnapujitayai Namah।
52.
ॐ कृशाङ्ग्यै नमः।
Om Krushangyai Namah।
53.
ॐ किन्नर्यै नमः।
Om Kinnaryai Namah।
54.
ॐ कर्त्र्यै नमः।
Om Kartryai Namah।
55.
ॐ कलकण्ठयै नमः।
Om Kalakanthayai Namah।
56.
ॐ कार्तिक्यै नमः।
Om Kartikyai Namah।
57.
ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
Om Kambukanthyai Namah।
58.
ॐ कौलिन्यै नमः।
Om Kaulinyai Namah।
59.
ॐ कुमुदायै नमः।
Om Kumudayai Namah।
60.
ॐ कामजीविन्यै नमः।
Om Kamajivinyai Namah।
61.
ॐ कुलस्त्रियै नमः।
Om Kulastriyai Namah।
62.
ॐ कीर्तिकायै नमः।
Om Kirtikayai Namah।
63.
ॐ कृत्यायै नमः।
Om Krutyayai Namah।
64.
ॐ कीर्त्यै नमः।
Om Kirtyai Namah।
65.
ॐ कुलपालिकायै नमः।
Om Kulapalikayai Namah।
66.
ॐ कामदेवकलायै नमः।
Om Kamadevakalayai Namah।
67.
ॐ कल्पलतायै नमः।
Om Kalpalatayai Namah।
68.
ॐ कामाङ्ग्वर्धिन्यै नमः।
Om Kamangvardhinyai Namah।
69.
ॐ कुन्तायै नमः।
Om Kuntayai Namah।
70.
ॐ कुमुदप्रीतायै नमः।
Om Kumudapritayai Namah।
71.
ॐ कदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः।
Om Kadambakusumotsukayai Namah।
72.
ॐ कादम्बिन्यै नमः।
Om Kadambinyai Namah।
73.
ॐ कमलिन्यै नमः।
Om Kamalinyai Namah।
74.
ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः।
Om Krishnanandapradayinyai Namah।
75.
ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः।
Om Kumaripujanaratayai Namah।
76.
ॐ कुमारीगणशोभितायै नमः।
Om Kumariganashobhitayai Namah।
77.
ॐ कुमारीरञ्जनरतायै नमः।
Om Kumariranjanaratayai Namah।
78.
ॐ कुमारीव्रतधारिण्यै नमः।
Om Kumarivratadharinyai Namah।
79.
ॐ कङ्काल्यै नमः।
Om Kankalyai Namah।
80.
ॐ कमनीयायै नमः।
Om Kamaniyayai Namah।
81.
ॐ कामशास्त्रविशारदायै नमः।
Om Kamashastravisharadayai Namah।
82.
ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः।
Om Kapalakhatvangadharayai Namah।
83.
ॐ कालभैरवरूपिण्यै नमः।
Om Kalabhairavarupinyai Namah।
84.
ॐ कोटर्यै नमः।
Om Kotaryai Namah।
85.
ॐ कोटराक्ष्यै नमः।
Om Kotarakshyai Namah।
86.
ॐ काशीवासिन्यै नमः।
Om Kashivasinyai Namah।
87.
ॐ कैलासवासिन्यै नमः।
Om Kailasavasinyai Namah।
88.
ॐ कात्यायन्यै नमः।
Om Katyayanyai Namah।
89.
ॐ कार्यकर्यै नमः।
Om Karyakaryai Namah।
90.
ॐ काव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः।
Om Kavyashastrapramodinyai Namah।
91.
ॐ कामाकर्षणरूपायै नमः।
Om Kamakarshanarupayai Namah।
92.
ॐ कामपीठनिवासिन्यै नमः।
Om Kamapithanivasinyai Namah।
93.
ॐ कङ्गिन्यै नमः।
Om Kanginyai Namah।
94.
ॐ काकिन्यै नमः।
Om Kakinyai Namah।
95.
ॐ क्रीडायै नमः।
Om Kridayai Namah।
96.
ॐ कुत्सितायै नमः।
Om Kutsitayai Namah।
97.
ॐ कलहप्रियायै नमः।
Om Kalahapriyayai Namah।
98.
ॐ कुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः।
Om Kundagolodbhavapranayai Namah।
99.
ॐ कौशिक्यै नमः।
Om Kaushikyai Namah।
100.
ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः।
Om Kirtivardhinyai Namah।
101.
ॐ कुम्भस्तन्यै नमः।
Om Kumbhastanyai Namah।
102.
ॐ कटाक्षायै नमः।
Om Katakshayai Namah।
103.
ॐ काव्यायै नमः।
Om Kavyayai Namah।
104.
ॐ कोकनदप्रियायै नमः।
Om Kokanadapriyayai Namah।
105.
ॐ कान्तारवासिन्यै नमः।
Om Kantaravasinyai Namah।
106.
ॐ कान्त्यै नमः।
Om Kantyai Namah।
107.
ॐ कठिनायै नमः।
Om Kathinayai Namah।
108.
ॐ कृष्णवल्लभायै नमः।
Om Krishnavallabhayai Namah।

10.240.0.75
facebook button