deepak

108 Names of Goddess Matangi | Ashtottara Shatanamavali of Matangi

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Matangi Names
Title
108 Matangi Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Matangi
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ महामत्तमातङ्गिन्यै नमः।
Om Mahamattamatanginyai Namah।
2.
ॐ सिद्धिरुपायै नमः।
Om Siddhirupayai Namah।
3.
ॐ योगिन्यै नमः।
Om Yoginyai Namah।
4.
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
Om Bhadrakalyai Namah।
5.
ॐ रमायै नमः।
Om Ramayai Namah।
6.
ॐ भवान्यै नमः।
Om Bhavanyai Namah।
7.
ॐ भयप्रीतिदायै नमः।
Om Bhayapritidayai Namah।
8.
ॐ भूतियुक्तायै नमः।
Om Bhutiyuktayai Namah।
9.
ॐ भवाराधितायै नमः।
Om Bhavaradhitayai Namah।
10.
ॐ भूतिसम्पत्कर्यै नमः।
Om Bhutisampatkaryai Namah।
11.
ॐ जनाधीशमात्रे नमः।
Om Janadhishamatre Namah।
12.
ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः।
Om Dhanagaradrishtyai Namah।
13.
ॐ धनेशार्चितायै नमः।
Om Dhanesharchitayai Namah।
14.
ॐ धीरवाप्यै नमः।
Om Dhiravapyai Namah।
15.
ॐ वराङ्ग्यै नमः।
Om Varangyai Namah।
16.
ॐ प्रकृष्टायै नमः।
Om Prakrishtayai Namah।
17.
ॐ प्रभारूपिण्यै नमः।
Om Prabharupinyai Namah।
18.
ॐ कामरुपायै नमः।
Om Kamarupayai Namah।
19.
ॐ प्रहृष्टायै नमः।
Om Prahrishtayai Namah।
20.
ॐ महाकीर्तिदायै नमः।
Om Mahakirtidayai Namah।
21.
ॐ कर्णनाल्यै नमः।
Om Karnanalyai Namah।
22.
ॐ काल्यै नमः।
Om Kalyai Namah।
23.
ॐ भगायै नमः।
Om Bhagayai Namah।
24.
ॐ घोररूपायै नमः।
Om Ghorarupayai Namah।
25.
ॐ भगाङ्ग्यै नमः।
Om Bhagangyai Namah।
26.
ॐ भगाह्वायै नमः।
Om Bhagahvayai Namah।
27.
ॐ भगप्रीतिदायै नमः।
Om Bhagapritidayai Namah।
28.
ॐ भीमरुपायै नमः।
Om Bhimarupayai Namah।
29.
ॐ भवान्यै नमः।
Om Bhavanyai Namah।
30.
ॐ महाकौशिक्यै नमः।
Om Mahakaushikyai Namah।
31.
ॐ कोशपूर्णायै नमः।
Om Koshapurnayai Namah।
32.
ॐ किशोर्यै नमः।
Om Kishoryai Namah।
33.
ॐ किशोरप्रियायै नमः।
Om Kishorapriyayai Namah।
34.
ॐ नन्दईहायै नमः।
Om Nandaihayai Namah।
35.
ॐ महाकारणायै नमः।
Om Mahakaranayai Namah।
36.
ॐ अकारणायै नमः।
Om Akaranayai Namah।
37.
ॐ कर्मशीलायै नमः।
Om Karmashilayai Namah।
38.
ॐ कपाल्यै नमः।
Om Kapalyai Namah।
39.
ॐ प्रसिद्धायै नमः।
Om Prasiddhayai Namah।
40.
ॐ महासिद्धखण्डायै नमः।
Om Mahasiddhakhandayai Namah।
41.
ॐ मकारप्रियायै नमः।
Om Makarapriyayai Namah।
42.
ॐ मानरुपायै नमः।
Om Manarupayai Namah।
43.
ॐ महेश्यै नमः।
Om Maheshyai Namah।
44.
ॐ महोल्लासिन्यै नमः।
Om Mahollasinyai Namah।
45.
ॐ लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः।
Om Lasyalilalayangyai Namah।
46.
ॐ क्षमायै नमः।
Om Kshamayai Namah।
47.
ॐ क्षेमशीलायै नमः।
Om Kshemashilayai Namah।
48.
ॐ क्षपाकारिण्यै नमः।
Om Kshapakarinyai Namah।
49.
ॐ अक्षयप्रीतिदायै नमः।
Om Akshayapritidayai Namah।
50.
ॐ भूतियुक्तायै नमः।
Om Bhutiyuktayai Namah।
51.
ॐ भवान्यै नमः।
Om Bhavanyai Namah।
52.
ॐ भवाराधितायै नमः।
Om Bhavaradhitayai Namah।
53.
ॐ भूतिसत्यात्मिकायै नमः।
Om Bhutisatyatmikayai Namah।
54.
ॐ प्रभोद्भासितायै नमः।
Om Prabhodbhasitayai Namah।
55.
ॐ भानुभास्वत्करायै नमः।
Om Bhanubhasvatkarayai Namah।
56.
ॐ धराधीशमात्रे नमः।
Om Dharadhishamatre Namah।
57.
ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः।
Om Dhanagaradrishtyai Namah।
58.
ॐ धनेशार्चितायै नमः।
Om Dhanesharchitayai Namah।
59.
ॐ धीवरायै नमः।
Om Dhivarayai Namah।
60.
ॐ धीवराङ्ग्यै नमः।
Om Dhivarangyai Namah।
61.
ॐ प्रकृष्टायै नमः।
Om Prakrishtayai Namah।
62.
ॐ प्रभारूपिण्यै नमः।
Om Prabharupinyai Namah।
63.
ॐ प्राणरुपायै नमः।
Om Pranarupayai Namah।
64.
ॐ प्रकृष्टस्वरुपायै नमः।
Om Prakrishtasvarupayai Namah।
65.
ॐ स्वरुपप्रियायै नमः।
Om Svarupapriyayai Namah।
66.
ॐ चलत्कुण्डलायै नमः।
Om Chalatkundalayai Namah।
67.
ॐ कामिन्यै नमः।
Om Kaminyai Namah।
68.
ॐ कान्तयुक्तायै नमः।
Om Kantayuktayai Namah।
69.
ॐ कपालायै नमः।
Om Kapalayai Namah।
70.
ॐ अचलायै नमः।
Om Achalayai Namah।
71.
ॐ कालकोद्धारिण्यै नमः।
Om Kalakoddharinyai Namah।
72.
ॐ कदम्बप्रियायै नमः।
Om Kadambapriyayai Namah।
73.
ॐ कोटर्यै नमः।
Om Kotaryai Namah।
74.
ॐ कोटदेहायै नमः।
Om Kotadehayai Namah।
75.
ॐ क्रमायै नमः।
Om Kramayai Namah।
76.
ॐ कीर्तिदायै नमः।
Om Kirtidayai Namah।
77.
ॐ कर्णरूपायै नमः।
Om Karnarupayai Namah।
78.
ॐ काक्ष्म्यै नमः।
Om Kakshmyai Namah।
79.
ॐ क्षमाङ्ग्यै नमः।
Om Kshamangyai Namah।
80.
ॐ क्षयप्रेमरुपायै नमः।
Om Kshayapremarupayai Namah।
81.
ॐ क्षपायै नमः।
Om Kshapayai Namah।
82.
ॐ क्षयाक्षायै नमः।
Om Kshayakshayai Namah।
83.
ॐ क्षयाह्वायै नमः।
Om Kshayahvayai Namah।
84.
ॐ क्षयप्रान्तरायै नमः।
Om Kshayaprantarayai Namah।
85.
ॐ क्षवत्कामिन्यै नमः।
Om Kshavatkaminyai Namah।
86.
ॐ क्षारिण्यै नमः।
Om Ksharinyai Namah।
87.
ॐ क्षीरपूषायै नमः।
Om Kshirapushayai Namah।
88.
ॐ शिवाङ्ग्यै नमः।
Om Shivangyai Namah।
89.
ॐ शाकम्भर्यै नमः।
Om Shakambharyai Namah।
90.
ॐ शाकदेहायै नमः।
Om Shakadehayai Namah।
91.
ॐ महाशाकयज्ञायै नमः।
Om Mahashakayagyayai Namah।
92.
ॐ फलप्राशकायै नमः।
Om Phalaprashakayai Namah।
93.
ॐ शकाह्वायै नमः।
Om Shakahvayai Namah।
94.
ॐ अशकाह्वायै नमः।
Om Ashakahvayai Namah।
95.
ॐ शकाख्यायै नमः।
Om Shakakhyayai Namah।
96.
ॐ अशकायै नमः।
Om Ashakayai Namah।
97.
ॐ शकाक्षान्तरोषायै नमः।
Om Shakakshantaroshayai Namah।
98.
ॐ सुरोषायै नमः।
Om Suroshayai Namah।
99.
ॐ सुरेखायै नमः।
Om Surekhayai Namah।
100.
ॐ महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः।
Om Mahasheshayagyopavitapriyayai Namah।
101.
ॐ जयन्त्यै नमः।
Om Jayantyai Namah।
102.
ॐ जयायै नमः।
Om Jayayai Namah।
103.
ॐ जाग्रत्यै नमः।
Om Jagratyai Namah।
104.
ॐ योग्यरुपायै नमः।
Om Yogyarupayai Namah।
105.
ॐ जयाङ्गायै नमः।
Om Jayangayai Namah।
106.
ॐ जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः।
Om Japadhyanasantushtasangyayai Namah।
107.
ॐ जयप्राणरुपायै नमः।
Om Jayapranarupayai Namah।
108.
ॐ जयस्वर्णदेहायै नमः।
Om Jayasvarnadehayai Namah।
109.
ॐ जयज्वालिन्यै नमः।
Om Jayajvalinyai Namah।
110.
ॐ यामिन्यै नमः।
Om Yaminyai Namah।
111.
ॐ याम्यरुपायै नमः।
Om Yamyarupayai Namah।
112.
ॐ जगन्मातृरुपायै नमः।
Om Jaganmatrirupayai Namah।
113.
ॐ जगद्रक्षणायै नमः।
Om Jagadrakshanayai Namah।
114.
ॐ स्वधावौषडन्तायै नमः।
Om Svadhavaushadantayai Namah।
115.
ॐ विलम्बाविलम्बायै नमः।
Om Vilambavilambayai Namah।
116.
ॐ षडङ्गायै नमः।
Om Shadangayai Namah।
117.
ॐ महालम्बरूपायै नमः।
Om Mahalambarupayai Namah।
118.
ॐ असिहस्तायै नमः।
Om Asihastayai Namah।
119.
ॐ पदाहारिण्यै नमः।
Om Padaharinyai Namah।
120.
ॐ हारिण्यै नमः।
Om Harinyai Namah।

10.240.0.103
facebook button