deepak

Ahoi Mata Aarti - with English Lyrics

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
Ahoi Mata Ki Aarti
Jai Ahoi Mata is the most famous Aarti of Ahoi Mata. This famous Aarti of Ahoi Mata is recited mostly on Ahoi Ashtami Day.
Aarti Ahoi Mata Ki
Jai Ahoi Mata Jai Ahoi Mata।
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Dhata॥
Jai Ahoi Mata...॥
Brahamni Rudrani Kamla tu he hai Jag Datta।
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gatta॥
Jai Ahoi Mata...॥
Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Datta।
Jo koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Patta॥
Jai Ahoi Mata...॥
Tu he hai Pataal Basanti tu he hai Sukh Datta।
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi Se Trata॥
Jai Ahoi Mata...॥
Jis Ghar Tharo Vaas Wahi Mein Gunna Atta।
Kar Na Sake Soi Kar Le Mann Nahi Ghabrata॥
Jai Ahoi Mata...॥
Tum Bin Sukh Na Hovay Putra Na Koi Patta।
Khan-Paan Ka Vaibhav Tum Bin Nahi Atta॥
Jai Ahoi Mata...॥
Subh gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jatta।
Ratan Chaturdarsh tokun koi nahi Patta॥
Jai Ahoi Mata...॥
Shree Ahoi Ma ki Aarti jo koi gatta।
Ur Umang Atti Upjay Paap Uttar Jatta॥
Jai Ahoi Mata...॥
10.240.0.78
facebook button