deepak

Shri Navadurga Stotram, Nava Durga Stotram - English Lyrics with Video Song

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
Navdurga Stotram
Navadurga Stotram is the most famous stotram of Navdurga. This famous stotram of Navdurga is chanted for all nine forms of Goddess Durga which are worshipped during Navaratri.
॥Navadurga Stotram॥
॥Devi Shailaputri॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥
॥Devi Brahmacharini॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥
॥Devi Chandraghanta॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥
॥Devi Kushmanda॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥
॥Devi Skandamata॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥
॥Devi Katyayani॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥
॥Devi Kalaratri॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥
Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥
॥Devi Mahagauri॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥
॥Devi Siddhidatri॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥
॥Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥
10.160.15.212
facebook button