deepak

Kalasha Sthapana Vidhi | Procedure of Kalasha Sthapana

deepak
Useful Tips on
Panchang
Kalash Sthapana
Title
Kalash Sthapana
Kalash Sthapana Vidhi
 1. Kalasha Sthapana Mantra-1
  Touch the place of earth under the Kalasha by hand and read the following Mantra -

  Om Bhurasi Bhumirasyaditirasi Vishva–Dhaya Vishvasya Bhuvanasya Dhartri।
  Prithivim Yachchha Prithivim Dri Ha Prithivim Maa Hi Sih॥

 2. Kalasha Sthapana Mantra-2
  Drop soil and barley on the place of Kalasha and read the following Mantra -

  Om Dhanyamasi Dhinuhi Devan Pranayatvodanaya Tva Vyanaya Tva।
  Dirghamanu-Prasitimayushe Dyam Devo Vah Savita Hiranya-Panih।
  Prati-Gribhnatvachchhidrena Panina Chakshushe Tva Mahinam Payoasi।

 3. Kalasha Sthapana Mantra-3
  Lift the Kalasha gently and put it on the same place and read the following Mantra -

  Om Aa Jighra Kalasham Mahya Tva Vishantivandavah।
  Punarurjja Nivartasva Sa Nah Sahasram Dhukshvoru-Dhara Payaswati Punarma Vishatad Rayih॥

 4. Kalasha Sthapana Mantra-4
  Leave water in the Kalasha and read the following Mantra -

  Om Varunasyottambhanamasi Varunasya Skambha-Sarjjanistho।
  Varunasya Rita-Sadanyasi Varunasya Rita-Sadanamasi Varunasya Rita-Sadanamasida॥

 5. Kalasha Sthapana Mantra-5
  Wrap red cloth or Moli around the neck of the Kalasha and read the following Mantra -

  Om Vasoh Pavitramasi Shata-Dharam Vasoh Pavitramasi Sahasra-Dharam।
  Devastva Savita Punatu Vasoh Pavitrena Shata-Dharena Supva Kama-Dhukshah॥

 6. Kalasha Sthapana Mantra-6
  Leave betel nut in Kalasha and read the following Mantra -

  Om Yah Phalinirya Aphala Apushpa Yashcha Pushpinih।
  Brihaspati-Prasutasta No Mumchamtva Hasah॥

 7. Kalasha Sthapana Mantra-7
  Leave one rupee coin in the Kalasha and read the following Mantra -

  Om Hiranya-Garbhah Sama-Varttatagre Bhutasya Jatah Patireka Asit।
  Sa Dadhar Prithivim Dyamutemam Kasmai Devaya Havisha Vidhema॥

 8. Kalasha Sthapana Mantra-8
  Offer scent, Roli etc. and read the following Mantra -

  Om Gandha-Dwaram Duradharsham Nitya-Pushtam Karishinim।
  Ishwarim Sarva-Bhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥

 9. Kalasha Sthapana Mantra-9
  Leave all medicines including Haldi in Kalasha and read the following Mantra -

  Om Ya Oshadhih Purva Jata Devebhyastriyugam Pura।
  Manainu Babhruna Maha Shatam Dhamani Sapta Cha॥

 10. Kalasha Sthapana Mantra-10
  Leave seven types clay in Kalasha and read the following Mantra -

  Om Syona Prithivi! No Bhavannrikshara Niveshini।
  Yachchha Nah Sharma Sa-Prathah॥

 11. Kalasha Sthapana Mantra-11
  Offer Durva to Kalasha and read the following Mantra -

  Om Kandat Kandat Prarohanti Parushah Parushaspari।
  Evano Durve! Pratanu Sahasrena Shatena Cha॥

 12. Kalasha Sthapana Mantra-12
  Offer leaves of mango tree, banyan tree, Peepal or fig tree to Kalasha and read the following Mnatra -

  Om Ashvatthe Vo Nishadanamparne Vo Vasatishkrit।
  Gobhaja Itkilasatha Yatsa Navatha Purusham॥

 13. Kalasha Sthapana Mantra-13
  Offer Kusha grass to Kalasha and read the following Mantra -

  Om Pavitrestho Vaishnavyau Saviturvah Prasava,
  Utpunamyachchhidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhih।
  Tasya Te Pavitra-Pate Pavitra-Putasya, Yat Kamah Punetachchhakeyam॥

 14. Kalasha Sthapana Mantra-14
  Keep the pot full of barley or rice on Kalasha and read the following Mantra -

  Om Purnadarvi Parapata Su-Purna Punarapata।
  Vasneva Vikrina Vaha Isha Murjja Shata-Krato॥

 15. Kalasha Sthapana Mantra-15
  Install Varun Deva while offering Akshat and read the following Mantra -

  Om Mano Jutirjushatamajyasya Brihaspatiryagyamimam,
  Tano Tvarishtam Yagya Samimam Dadhatu।
  Vishve-Deva Sa Iha Madayantam Om Pratishtha॥

 16. Avahana Mantra (आवाहन मन्त्र)
  One should chant the following Mantra to invoke Varun Deva by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

  Om Bhurbhuvah Svah Varuna! Ihagachchha, Iha Tishtha, Mama Pujam Grihana।

 17. Dashopachara Pujan Mantra (दशोपचार पूजन मन्त्र)
  Perform Shri Varun Deva Pujan with Chandan, Akshata, Pushpa, Dhoop, Deep, Naivedhya etc. while chanting following Mantras.

  Om Varunaya Namah Padayoh Padyam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Shirasi Arghyam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Gandhakshatam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Pushpam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Dhupam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Dipam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Naivedyam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Achamaniyam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Tambulam Samarpayami।
  Om Varunaya Namah Dakshinam Samarpayami।

 18. Prarthana Mantra (प्रार्थना मन्त्र)
  At last pray to Kalasha Devata having folded hands while chanting following Mantra.

  Om Saritah Sagarah Shailastirthani Jalada Nadah।
  Ayantu Mama Bhaktasya Durita-Kshaya-Karakah॥1॥

  Kalashasya Mukhe Vishnuh Kantham Rudrah Samashritah।
  Mule Tasya Sthito Brahma Madhye Matri-Ganah Smritah॥2॥

  Kukshau Tu Sagarah Sapta Sapta-Dwipa Vasundhara।
  Rigvedoatha Yajurvedah Sama-Vedopyatharvanah॥3॥

  Angaishcha Sahitah Sarve Kalasham Tu Samashritah।
  Deva-Danava-Samvade Mathyamane Mahodadhau॥4॥

  Utpannoasi Tada Kumbha! Vidhrito Vishnuna Swayam।
  Tvattah Sarvani Tirthani Devah Sarve Tvayi Sthitah॥5॥

  Tvayi Tishthanti Bhutani Tvayi Pranah Pratishthitah।
  Shivah Swayam Tvamevasi Vishnustvam Cha Prajapatih॥6॥

  Aditya Vasavo Rudra Vishvedevah Sa-Paitrikah।
  Tvayi Tishthanti Sarveapi Yatah Kama-Phala-Pradah॥7॥

  Tvat-Prasadadimam Karma Kartumihe Jalodbhava!
  Sannidhyam Kuru Me Deva! Prasanno Bhava Sarvada॥8॥

10.240.0.61
facebook button