deepak

Sankalpa Vidhi | Sankalpa Mantra during Deepawali

deepak
Useful Tips on
Panchang
Sankalpa
Title
Sankalpa Mantra
Sankalpa Vidhi
Sankalpa is a Sanskrit word, it means conception or idea or notion formed in the heart or mind, solemn vow or determination to perform, desire, definite intention, volition or will.
  1. Sankalpa (सङ्कल्प)
    After performing Achamana, clean your right hand palm by taking water into it through five-vessel. Take fresh water, Akshata, flowers etc. into cleaned right hand palm and read Puja Sankalpa Patha. After reading Sankalpa Patha leave the water in front of yourself.

    Om Tatsat Adyaitasya Brahmanohni Dwitiya Praharardhde Shveta Varaha-Kalpe Jambu-Dwipe Bharat-Khande Amuka-Pradeshe Amuka-Punya-Kshetre Kaliyuge Kali-Pratham-Charane Amuka-Samvatsare Kartika-Mase Krishna-Pakshe Amavasya–Tithau Amuka-Vasare Amuka-Gotrotpanno Amuka-Nama-Aham Sapatnikasya Suputrasya Sabandhavasya Sarvatra Yasho-Vijayadi-Labhartham Sarwarishta-Nivritti-Purvaka-Sakala-Manokamana-Siddhyartham Aprapta-Lakshmi-Praptyartham Prapta-Lakshmi Chira-Kala-Sanrakshanartham Prachalita-Vyapara-Pratishthane Bahu-Dhan-Labhartham Shri Maha-Lakshmi-Prasannartham (Yadi Naye Bahi-Khate Ka Pujan Ho, To - 'Amuka-Namakasya-Mama Vyapara-Pratishthanasya Nutan-Vasana-Pujan-Karmanah Sangata-Siddhyartham' Itana Aur Jodh Lena Chahiye) Swasti-Vachana-Kalasha-Sthapana-Purvakam-Yatha-Sampadita-Samagrya Ganapati-Suryadi-Navagraha-Shodasha-Matrikadi-Pujan-Sahitam Dipavalyam Shri Ganesha-Lakshmi-Pratima-Pujanam Karishye।

10.240.0.61
facebook button