deepak

Mangal Patha Mantra

deepak
Useful Tips on
Panchang
Mangal Patha Mantra
Title
Mangal Patha
Mangal Patha Mantras
हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर अपने मङ्गल की कामना से स्तुति करे-
 1. Mantra-1 (मन्त्र-१)

  Sumukhashchaika-Dantashcha Kapilo Gaja-Karnakah।
  Lambodarashcha Vikato Vighna-Nasho Vinayakah॥

 2. Mantra-2 (मन्त्र-२)

  Dhumra-Keturganadhyaksho Bhala-Chandro Gajananah।
  Dwadashaitani Namani Yah Pathachchhrinuyadapi॥

 3. Mantra-3 (मन्त्र-३)

  Vidyarambhe Vivahe Cha Videsha-Gamane Tatha।
  Sangrame Sankate Chaiva Vighnastasya Na Jayate॥

 4. Mantra-4 (मन्त्र-४)

  Shuklambara-Dharam Devam Shashi-Varnam Chaturbhujam।
  Prasanna-Vadanam Dhyayet Sarva-Vighnopashantaye॥

 5. Mantra-5 (मन्त्र-५)

  Sarva-Mangal-Mangalye Shive Sarvartha-Sadhike!
  Sharanye Tryambake Gauri Narayani! Namoastu Te॥

 6. Mantra-6 (मन्त्र-६)

  Sarvada Sarva-Karyeshu Nasti Teshamamangalam।
  Yesham Hridistho Bhagawan Mangalayatano Harih ॥

 7. Mantra-7 (मन्त्र-७)

  Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva, Tara-Balam Chandra-Balam Tadeva।
  Vidya-Balam Daiva-Balam Tadeva, Lakshmipateramghri-Yugam Smarami॥

 8. Mantra-8 (मन्त्र-८)

  Labhastesham Jayastesham Kutastesham Parajayah।
  Yeshamindivara-Shyamo Hridayastho Janardanah॥

 9. Mantra-9 (मन्त्र-९)

  Vinayakam Gurum Bhanum Brahma-Vishnu-Maheshvaran।
  Saraswatim Pranamyadau Sarva-Karyartha-Siddhaye॥

 10. Mantra-10 (मन्त्र-१०)

  Abhipsitartha-Siddhyartham Pujito Yaḥ Surasuraih।
  Sarva-Vighnachchhide Tasmai Ganadhipataye Namah॥

 11. Mantra-11 (मन्त्र-११)

  Sarveshvarabdha-Karyeshu Trayastri-Bhuvaneshvarah।
  Devah Dishantu Nah Siddhim Brahmeshana-Janardanah॥

10.240.0.61
facebook button