☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

1000 Names of Goddess Sita | Sahasranamavali of Goddess Sita by Valmiki

DeepakDeepak

1000 Sita Names

Shri Valmiki Krit Sahasranamavali of Goddess Sita

1
ॐ सीतायै नमः।
2
ॐ उमायै नमः।
3
ॐ परमायै नमः।
4
ॐ शक्त्यै नमः।
5
ॐ अनन्तायै नमः।
6
ॐ निष्कलायै नमः।
7
ॐ अमलायै नमः।
8
ॐ शान्तायै नमः।
9
ॐ माहेश्वर्यै नमः।
10
ॐ शाश्वत्यै नमः।
11
ॐ परमाक्षरायै नमः।
12
ॐ अचिन्त्यायै नमः।
13
ॐ केवलायै नमः।
14
ॐ अनन्तायै नमः।
15
ॐ शिवात्मने नमः।
16
ॐ परमात्मिकायै नमः।
17
ॐ अनादये नमः।
18
ॐ अव्ययायै नमः।
19
ॐ शुद्धायै नमः।
20
ॐ देवात्मने नमः।
21
ॐ सर्वगोचरायै नमः।
22
ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः।
23
ॐ मायातीतायै नमः।
24
ॐ सुनिर्मलायै नमः।
25
ॐ महामाहेश्वर्यै नमः।
26
ॐ शक्तायै नमः।
27
ॐ महादेव्यै नमः।
28
ॐ निरञ्जनायै नमः।
29
ॐ काष्ठायै नमः।
30
ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः।
31
ॐ चिच्छक्त्यै नमः।
32
ॐ अतिलालसायै नमः।
33
ॐ जानक्यै नमः।
34
ॐ मिथिलानन्दायै नमः।
35
ॐ राक्षसान्तविधायिन्यै नमः।
36
ॐ रावणान्तकर्यै नमः।
37
ॐ रम्यायै नमः।
38
ॐ रामवक्षःस्थलालयायै नमः।
39
ॐ उमायै नमः।
40
ॐ सर्वात्मिकायै नमः।
41
ॐ विद्यायै नमः।
42
ॐ ज्योतिरूपायै नमः।
43
ॐ अयुताक्षरायै नमः।
44
ॐ शान्त्यै नमः।
45
ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
46
ॐ सर्वेषां निवृत्त्यै नमः।
47
ॐ अमृतप्रदायै नमः।
48
ॐ व्योममूर्त्यै नमः।
49
ॐ व्योममय्यै नमः।
50
ॐ व्योमधारायै नमः।
51
ॐ अच्युतायै नमः।
52
ॐ लतायै नमः।
53
ॐ अनादिनिधनायै नमः।
54
ॐ योषायै नमः।
55
ॐ कारणात्मने नमः।
56
ॐ कलाकुलायै नमः।
57
ॐ नन्दप्रथमजायै नमः।
58
ॐ नाभ्यै नमः।
59
ॐ अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः।
60
ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः।
61
ॐ मातामह्यै नमः।
62
ॐ महिषवाहनायै नमः।
63
ॐ प्राणेश्वर्यै नमः।
64
ॐ प्राणरूपायै नमः।
65
ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः।
66
ॐ सर्वशक्त्यै नमः।
67
ॐ कलायै नमः।
68
ॐ काष्ठायै नमः।
69
ॐ इन्दवे नमः।
70
ॐ ज्योत्स्नायै नमः।
71
ॐ महिमायै नमः।
72
ॐ आस्पदायै नमः।
73
ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः।
74
ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः।
75
ॐ अनादये नमः।
76
ॐ अव्यक्तगुणायै नमः।
77
ॐ महानन्दायै नमः।
78
ॐ सनातन्यै नमः।
79
ॐ आकाशयोन्यै नमः।
80
ॐ योगस्थायै नमः।
81
ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः।
82
ॐ शवासनायै नमः।
83
ॐ चितान्तःस्थायै नमः।
84
ॐ महेश्यै नमः।
85
ॐ वृषवाहनायै नमः।
86
ॐ बालिकायै नमः।
87
ॐ तरुण्यै नमः।
88
ॐ वृद्धायै नमः।
89
ॐ वृद्धमात्रे नमः।
90
ॐ जरातुरायै नमः।
91
ॐ महामायायै नमः।
92
ॐ सुदुष्पूरायै नमः।
93
ॐ मूलप्रकृत्रीश्वर्यै नमः।
94
ॐ संसारयोन्यै नमः।
95
ॐ सकलायै नमः।
96
ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः।
97
ॐ संसारसारायै नमः।
98
ॐ दुर्वारायै नमः।
99
ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः।
100
ॐ दुरासदायै नमः।
101
ॐ प्राणशक्त्यै नमः।
102
ॐ प्राणविद्यायै नमः।
103
ॐ योगिन्यै नमः।
104
ॐ परमायै नमः।
105
ॐ कलायै नमः।
106
ॐ महाविभूत्यै नमः।
107
ॐ दुर्धर्षायै नमः।
108
ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः।
109
ॐ अनाद्यनन्तविभवायै नमः।
110
ॐ परात्मने नमः।
111
ॐ पुरुषाय बलिने नमः।
112
ॐ सर्गस्थित्यन्तकरिण्यै नमः।
113
ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः।
114
ॐ दुरत्ययायै नमः।
115
ॐ शब्दयोन्यै नमः।
116
ॐ शब्दमय्यै नमः।
117
ॐ नादाख्यायै नमः।
118
ॐ नादविग्रहायै नमः।
119
ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः।
120
ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः।
121
ॐ पुराण्यै नमः।
122
ॐ चिन्मय्यै नमः।
123
ॐ पुंसामादये नमः।
124
ॐ पुरुषरूपिण्यै नमः।
125
ॐ भूतान्तरात्मने नमः।
126
ॐ कूटस्थायै नमः।
127
ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः।
128
ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः।
129
ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः।
130
ॐ व्यापिन्यै नमः।
131
ॐ अनवच्छिन्नायै नमः।
132
ॐ प्रधानायै नमः।
133
ॐ सुप्रवेशिन्यै नमः।
134
ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः।
135
ॐ शक्त्यै नमः।
136
ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः।
137
ॐ मलवर्जितायै नमः।
138
ॐ अनादिमायासम्भिन्नायै नमः।
139
ॐ त्रितत्त्वायै नमः।
140
ॐ प्रकृत्यै नमः।
141
ॐ गुणाय नमः।
142
ॐ महामायायै नमः।
143
ॐ समुत्पन्नायै नमः।
144
ॐ तामस्यै नमः।
145
ॐ पौरुष्यै नमः।
146
ॐ ध्रुवायै नमः।
147
ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः।
148
ॐ कृष्णायै नमः।
149
ॐ रक्तशुक्लायै नमः।
150
ॐ प्रसूतिकायै नमः।
151
ॐ स्वकार्यायै नमः।
152
ॐ कार्यजनन्यै नमः।
153
ॐ ब्रह्मास्यायै नमः।
154
ॐ ब्रह्मसंश्रयायै नमः।
155
ॐ व्यक्तायै नमः।
156
ॐ प्रथमजायै नमः।
157
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
158
ॐ महत्यै नमः।
159
ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः।
160
ॐ वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मने नमः।
161
ॐ ब्रह्ममूर्तये नमः।
162
ॐ हृदिस्थितायै नमः।
163
ॐ जयदायै नमः।
164
ॐ जित्वर्यै नमः।
165
ॐ जैत्र्यै नमः।
166
ॐ जयश्रियै नमः।
167
ॐ जयशालिन्यै नमः।
168
ॐ सुखदायै नमः।
169
ॐ शुभदायै नमः।
170
ॐ सत्यायै नमः।
171
ॐ शुभायै नमः।
172
ॐ सङ्क्षोभकारिण्यै नमः।
173
ॐ अपां योन्यै नमः।
174
ॐ स्वयम्भूत्यै नमः।
175
ॐ मानस्यै नमः।
176
ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः।
177
ॐ ईश्वराण्यै नमः।
178
ॐ सर्वाण्यै नमः।
179
ॐ शङ्करार्द्धशरीरिण्यै नमः।
180
ॐ भवान्यै नमः।
181
ॐ रुद्राण्यै नमः।
182
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
183
ॐ अम्बिकायै नमः।
184
ॐ माहेश्वर्यै नमः।
185
ॐ समुत्पन्नायै नमः।
186
ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः।
187
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
188
ॐ सर्ववर्णायै नमः।
189
ॐ नित्यायै नमः।
190
ॐ मुदितमानसायै नमः।
191
ॐ ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः।
192
ॐ शङ्करेच्छानुवर्तिन्यै नमः।
193
ॐ ईश्वरार्द्धासनगतायै नमः।
194
ॐ रघूत्तमपतिव्रतायै नमः।
195
ॐ सकृद्विभावितायै नमः।
196
ॐ सर्वसमुद्रपरिशोषिण्यै नमः।
197
ॐ पार्वत्यै नमः।
198
ॐ हिमवत्पुत्र्यै नमः।
199
ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः।
200
ॐ गुणाढ्यायै नमः।
201
ॐ योगदायै नमः।
202
ॐ योग्यायै नमः।
203
ॐ ज्ञानमूर्तिर्विकासिन्यै नमः।
204
ॐ सावित्र्यै नमः।
205
ॐ कमलायै नमः।
206
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
207
ॐ श्रिये नमः।
208
ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः।
209
ॐ सरोजनिलयायै नमः।
210
ॐ शुभ्रायै नमः।
211
ॐ योगनिद्रायै नमः।
212
ॐ सुदर्शनायै नमः।
213
ॐ सरस्वत्यै नमः।
214
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
215
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः।
216
ॐ सुमङ्गलायै नमः।
217
ॐ वासव्यै नमः।
218
ॐ वरदायै नमः।
219
ॐ वाच्यायै नमः।
220
ॐ कीर्त्यै नमः।
221
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः।
222
ॐ वागीश्वर्यै नमः।
223
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
224
ॐ महाविद्यायै नमः।
225
ॐ सुशोभनायै नमः।
226
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
227
ॐ आत्मविद्यायै नमः।
228
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
229
ॐ आत्मभावितायै नमः।
230
ॐ स्वाहायै नमः।
231
ॐ विश्वम्भर्यै नमः।
232
ॐ सिद्ध्यै नमः।
233
ॐ स्वधायै नमः।
234
ॐ मेधायै नमः।
235
ॐ धृत्यै नमः।
236
ॐ श्रुत्यै नमः।
237
ॐ नाभ्यै नमः।
238
ॐ सुनाभ्यै नमः।
239
ॐ सुकृत्यै नमः।
240
ॐ माधव्यै नमः।
241
ॐ नरवाहिन्यै नमः।
242
ॐ पूजायै नमः।
243
ॐ विभावर्यै नमः।
244
ॐ सौम्यायै नमः।
245
ॐ भगिन्यै नमः।
246
ॐ भोगदायिन्यै नमः।
247
ॐ शोभायै नमः।
248
ॐ वंशकर्यै नमः।
249
ॐ लीलायै नमः।
250
ॐ मानिन्यै नमः।
251
ॐ परमेष्ठिन्यै नमः।
252
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः।
253
ॐ रम्यायै नमः।
254
ॐ सुन्दर्यै नमः।
255
ॐ कामचारिण्यै नमः।
256
ॐ महानुभावमध्यस्थायै नमः।
257
ॐ महामहिषमर्दिन्यै नमः।
258
ॐ पद्ममालायै नमः।
259
ॐ पापहरायै नमः।
260
ॐ विचित्रमुकुटाननायै नमः।
261
ॐ कान्तायै नमः।
262
ॐ चित्राम्बरधरायै नमः।
263
ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः।
264
ॐ हंसाख्यायै नमः।
265
ॐ व्योमनिलयायै नमः।
266
ॐ जगत्सृष्टिविवर्द्धिन्यै नमः।
267
ॐ निर्यन्त्रायै नमः।
268
ॐ मन्त्रवाहस्थायै नमः।
269
ॐ नन्दिन्यै नमः।
270
ॐ भद्रकालिकायै नमः।
271
ॐ आदित्यवर्णायै नमः।
272
ॐ कौमार्यै नमः।
273
ॐ मयूरवरवाहिन्यै नमः।
274
ॐ वृषासनगतायै नमः।
275
ॐ गौर्यै नमः।
276
ॐ महाकाल्यै नमः।
277
ॐ सुरार्चितायै नमः।
278
ॐ अदित्यै नमः।
279
ॐ नियतायै नमः।
280
ॐ रौद्र्यै नमः।
281
ॐ पद्मगर्भायै नमः।
282
ॐ विवाहनायै नमः।
283
ॐ विरूपाक्ष्यै नमः।
284
ॐ लेलिहानायै नमः।
285
ॐ महासुरविनाशिन्यै नमः।
286
ॐ महाफलायै नमः।
287
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः।
288
ॐ कामपूरायै नमः।
289
ॐ विभावर्यै नमः।
290
ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः।
291
ॐ प्रणतर्धिविवर्धिन्यै नमः।
292
ॐ कौशिक्यै नमः।
293
ॐ कर्षिण्यै नमः।
294
ॐ रात्र्यै नमः।
295
ॐ त्रिदशार्त्तिविनाशन्यै नमः।
296
ॐ विरूपायै नमः।
297
ॐ सुरूपायै नमः।
298
ॐ भीमायै नमः।
299
ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः।
300
ॐ भक्तार्त्तिनाशिन्यै नमः।
301
ॐ भव्यायै नमः।
302
ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः।
303
ॐ निर्गुणायै नमः।
304
ॐ नित्यविभवायै नमः।
305
ॐ निःसारायै नमः।
306
ॐ निरपत्रपायै नमः।
307
ॐ यशस्विन्यै नमः।
308
ॐ सामगीत्यै नमः।
309
ॐ भावाङ्गनिलयालयायै नमः।
310
ॐ दीक्षायै नमः।
311
ॐ विद्याधर्यै नमः।
312
ॐ दीप्तायै नमः।
313
ॐ महेन्द्रविनिपातिन्यै नमः।
314
ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः।
315
ॐ विद्यायै नमः।
316
ॐ सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः।
317
ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः।
318
ॐ तार्क्ष्यै नमः।
319
ॐ समुद्रान्तरवासिन्यै नमः।
320
ॐ अकलङ्कायै नमः।
321
ॐ निराधारायै नमः।
322
ॐ नित्यसिद्धायै नमः।
323
ॐ निरामयायै नमः।
324
ॐ कामधेनवे नमः।
325
ॐ वेदगर्भायै नमः।
326
ॐ धीमत्यै नमः।
327
ॐ मोहनाशिन्यै नमः।
328
ॐ निःसङ्कल्पायै नमः।
329
ॐ निरातङ्कायै नमः।
330
ॐ विनयायै नमः।
331
ॐ विनयप्रदायै नमः।
332
ॐ ज्वालामालासहस्राढ्यायै नमः।
333
ॐ देवदेव्यै नमः।
334
ॐ मनोन्मन्यै नमः।
335
ॐ उर्व्यै नमः।
336
ॐ गुर्व्यै नमः।
337
ॐ गुरवे नमः।
338
ॐ श्रेष्ठायै नमः।
339
ॐ सुगुणायै नमः।
340
ॐ षड्गुणात्मिकायै नमः।
341
ॐ महाभगवत्यै नमः।
342
ॐ भव्यायै नमः।
343
ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः।
344
ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः।
345
ॐ भक्तिगम्यपरायणायै नमः।
346
ॐ ज्ञानायै नमः।
347
ॐ ज्ञेयायै नमः।
348
ॐ जरातीतायै नमः।
349
ॐ वेदान्तविषयायै नमः।
350
ॐ गत्यै नमः।
351
ॐ दक्षिणायै नमः।
352
ॐ दहनायै नमः।
353
ॐ बाह्यायै नमः।
354
ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः।
355
ॐ योगमायायै नमः।
356
ॐ विभावज्ञायै नमः।
357
ॐ महामोहायै नमः।
358
ॐ महीयस्यै नमः।
359
ॐ सत्यायै नमः।
360
ॐ सर्वसमुद्भूत्यै नमः।
361
ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः।
362
ॐ मत्यै नमः।
363
ॐ बीजाङ्कुरसमुद्भूत्यै नमः।
364
ॐ महाशक्त्यै नमः।
365
ॐ महामत्यै नमः।
366
ॐ ख्यात्यै नमः।
367
ॐ प्रतिज्ञायै नमः।
368
ॐ चिदे नमः।
369
ॐ संविदे नमः।
370
ॐ महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः।
371
ॐ विकृत्यै नमः।
372
ॐ शाङ्कर्यै नमः।
373
ॐ शास्त्र्यै नमः।
374
ॐ गन्धर्वयक्षसेवितायै नमः।
375
ॐ वैश्वानर्यै नमः।
376
ॐ महाशालायै नमः।
377
ॐ देवसेनायै नमः।
378
ॐ गुहप्रियायै नमः।
379
ॐ महारात्र्यै नमः।
380
ॐ शिवानन्दायै नमः।
381
ॐ शच्यै नमः।
382
ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः।
383
ॐ पूज्यायै नमः।
384
ॐ अपूज्यायै नमः।
385
ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
386
ॐ दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः।
387
ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
388
ॐ गुहोत्पत्त्यै नमः।
389
ॐ महापीठायै नमः।
390
ॐ मरुत्सुतायै नमः।
391
ॐ हव्यवाहान्तरायै नमः।
392
ॐ गार्ग्यै नमः।
393
ॐ हव्यवाहसमुद्भवायै नमः।
394
ॐ जगद्योन्यै नमः।
395
ॐ जगन्मात्रे नमः।
396
ॐ जन्ममृत्युजरातिगायै नमः।
397
ॐ बुद्ध्यै नमः।
398
ॐ मात्रे नमः।
399
ॐ बुद्धिमत्यै नमः।
400
ॐ पुरुषान्तरवासिन्यै नमः।
401
ॐ तपस्विन्यै नमः।
402
ॐ समाधिस्थायै नमः।
403
ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
404
ॐ दिविसंस्थितायै नमः।
405
ॐ सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः।
406
ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः।
407
ॐ संसारतारिण्यै नमः।
408
ॐ विद्यायै नमः।
409
ॐ ब्रह्मवादिमनोमलायै नमः।
410
ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
411
ॐ बृहत्यै नमः।
412
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
413
ॐ ब्रह्मभूतायै नमः।
414
ॐ भयावन्यै नमः।
415
ॐ हिरण्यमय्यै नमः।
416
ॐ महारात्र्यै नमः।
417
ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः।
418
ॐ सुमालिन्यै नमः।
419
ॐ सुरूपायै नमः।
420
ॐ तारिण्यै नमः।
421
ॐ भाविन्यै नमः।
422
ॐ प्रभायै नमः।
423
ॐ उन्मीलन्यै नमः।
424
ॐ सर्वसहायै नमः।
425
ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः।
426
ॐ तपिन्यै नमः।
427
ॐ तापिन्यै नमः।
428
ॐ विश्वायै नमः।
429
ॐ भोगदायै नमः।
430
ॐ धारिण्यै नमः।
431
ॐ धरायै नमः।
432
ॐ सुसौम्यायै नमः।
433
ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
434
ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः।
435
ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः।
436
ॐ शुद्ध्यै नमः।
437
ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः।
438
ॐ जगत्प्रियायै नमः।
439
ॐ जगन्मूर्त्यै नमः।
440
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः।
441
ॐ अमृताश्रयायै नमः।
442
ॐ निराश्रयायै नमः।
443
ॐ निराहारायै नमः।
444
ॐ निरङ्कुशरणोद्भभवायै नमः।
445
ॐ चक्रहस्तायै नमः।
446
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
447
ॐ स्रग्विण्यै नमः।
448
ॐ पद्मधारिण्यै नमः।
449
ॐ परापरविधानज्ञायै नमः।
450
ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः।
451
ॐ विद्येश्वरप्रियायै नमः।
452
ॐ अविद्यायै नमः।
453
ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः।
454
ॐ जितश्रमायै नमः।
455
ॐ विद्यामय्यै नमः।
456
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः।
457
ॐ सहस्रश्रवणात्मजायै नमः।
458
ॐ सहस्ररश्मिपद्मस्थायै नमः।
459
ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः।
460
ॐ ज्वालिन्यै नमः।
461
ॐ सन्मनसे नमः।
462
ॐ व्याप्तायै नमः।
463
ॐ तैजस्यै नमः।
464
ॐ पद्मरोधिकायै नमः।
465
ॐ महादेवाश्रयायै नमः।
466
ॐ मान्यायै नमः।
467
ॐ महादेवमनोरमायै नमः।
468
ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः।
469
ॐ सिंहस्थायै नमः।
470
ॐ चेकितान्यै नमः।
471
ॐ अमितप्रभायै नमः।
472
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।
473
ॐ विमानस्थायै नमः।
474
ॐ विशोकायै नमः।
475
ॐ शोकनाशिन्यै नमः।
476
ॐ अनाहतायै नमः।
477
ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
478
ॐ नलिन्यै नमः।
479
ॐ पद्मवासिन्यै नमः।
480
ॐ शतानन्दायै नमः।
481
ॐ सतां कीर्त्यै नमः।
482
ॐ सर्वभूताशयस्थितायै नमः।
483
ॐ वाग्देवतायै नमः।
484
ॐ ब्रह्मकलायै नमः।
485
ॐ कलातीतायै नमः।
486
ॐ कलावत्यै नमः।
487
ॐ ब्रह्मर्षये नमः।
488
ॐ ब्रह्महृदयायै नमः।
489
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः।
490
ॐ व्योमशक्त्यै नमः।
491
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः।
492
ॐ जनशक्त्यै नमः।
493
ॐ परायै गत्यै नमः।
494
ॐ क्षोभिकायै नमः।
495
ॐ रौद्रिकायै नमः।
496
ॐ अभेद्यायै नमः।
497
ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः।
498
ॐ अभिन्नायै नमः।
499
ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः।
500
ॐ वंशिन्यै नमः।
501
ॐ वंशहारिण्यै नमः।
502
ॐ गुह्यशक्त्यै नमः।
503
ॐ गुणातीतायै नमः।
504
ॐ सर्वदायै नमः।
505
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः।
506
ॐ भगिन्यै नमः।
507
ॐ भगवत्पत्न्यै नमः।
508
ॐ सकलायै नमः।
509
ॐ कालकारिण्यै नमः।
510
ॐ सर्वविदे नमः।
511
ॐ सर्वतोभद्रायै नमः।
512
ॐ गुह्यातीतायै नमः।
513
ॐ गुहावल्यै नमः।
514
ॐ प्रक्रियायै नमः।
515
ॐ योगमात्रे नमः।
516
ॐ गन्धायै नमः।
517
ॐ विश्वेश्वरेश्वर्यै नमः।
518
ॐ कपिलायै नमः।
519
ॐ कपिलाकान्तायै नमः।
520
ॐ कनकाभायै नमः।
521
ॐ कलान्तरायै नमः।
522
ॐ पुण्यायै नमः।
523
ॐ पुष्करिण्यै नमः।
524
ॐ भोक्त्र्यै नमः।
525
ॐ पुरन्दरपुरःसरायै नमः।
526
ॐ पोषण्यै नमः।
527
ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः।
528
ॐ भूतिभूषणायै नमः।
529
ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः।
530
ॐ परमात्मात्ऽऽमविग्रहायै नमः।
531
ॐ नर्मोदयायै नमः।
532
ॐ भानुमत्यै नमः।
533
ॐ योगिज्ञेयायै नमः।
534
ॐ मनोजवायै नमः।
535
ॐ बीजरूपायै नमः।
536
ॐ रजोरूपायै नमः।
537
ॐ वशिन्यै नमः।
538
ॐ योगरूपिण्यै नमः।
539
ॐ सुमन्त्रायै नमः।
540
ॐ मन्त्रिण्यै नमः।
541
ॐ पूर्णायै नमः।
542
ॐ ह्लादिन्यै नमः।
543
ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः।
544
ॐ मनोहर्यै नमः।
545
ॐ मनोरक्ष्यै नमः।
546
ॐ तापस्यै नमः।
547
ॐ वेदरूपिण्यै नमः।
548
ॐ वेदशक्त्यै नमः।
549
ॐ वेदमात्रे नमः।
550
ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः।
551
ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः।
552
ॐ मालायै नमः।
553
ॐ महाशक्त्यै नमः।
554
ॐ मनोमय्यै नमः।
555
ॐ विश्वावस्थायै नमः।
556
ॐ वीरमुक्त्यै नमः।
557
ॐ विद्युन्मालायै नमः।
558
ॐ विहायस्यै नमः।
559
ॐ पीवर्यै नमः।
560
ॐ सुरभ्यै नमः।
561
ॐ वन्द्यायै नमः।
562
ॐ नन्दिन्यै नमः।
563
ॐ नन्दवल्लभायै नमः।
564
ॐ भारत्यै नमः।
565
ॐ परमानन्दायै नमः।
566
ॐ परापरविभेदिकायै नमः।
567
ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः।
568
ॐ काम्यायै नमः।
569
ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः।
570
ॐ अचिन्त्यायै नमः।
571
ॐ अचिन्त्यमहिम्ने नमः।
572
ॐ दुर्लेखायै नमः।
573
ॐ कनकप्रभायै नमः।
574
ॐ कूष्माण्ड्यै नमः।
575
ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः।
576
ॐ सुगन्धायै नमः।
577
ॐ गन्धदायिन्यै नमः।
578
ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः।
579
ॐ धनुष्पाणये नमः।
580
ॐ शिरोहयायै नमः।
581
ॐ सुदुर्लभायै नमः।
582
ॐ धनाध्यक्षायै नमः।
583
ॐ धन्यायै नमः।
584
ॐ पिङ्गललोचनायै नमः।
585
ॐ भ्रान्त्यै नमः।
586
ॐ प्रभावत्यै नमः।
587
ॐ दीप्त्यै नमः।
588
ॐ पङ्कजायतलोचनायै नमः।
589
ॐ आद्यायै नमः।
590
ॐ हृत्कमलोद्भूतायै नमः।
591
ॐ परायै मात्रे नमः।
592
ॐ रणप्रियायै नमः।
593
ॐ सत्क्रियायै नमः।
594
ॐ गिरिजायै नमः।
595
ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
596
ॐ पुष्पनिरन्तरायै नमः।
597
ॐ दुर्गायै नमः।
598
ॐ कात्यायन्यै नमः।
599
ॐ चण्ड्यै नमः।
600
ॐ चर्चिकायै नमः।
601
ॐ शान्तविग्रहायै नमः।
602
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
603
ॐ रजन्यै नमः।
604
ॐ जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः।
605
ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः।
606
ॐ शारदायै नमः।
607
ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः।
608
ॐ रत्नमालायै नमः।
609
ॐ रत्नगर्भायै नमः।
610
ॐ पृथ्व्यै नमः।
611
ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः।
612
ॐ पद्मासनायै नमः।
613
ॐ पद्मनिभायै नमः।
614
ॐ नित्यतुष्टायै नमः।
615
ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
616
ॐ धुन्वत्यै नमः।
617
ॐ दुष्प्रकम्पायै नमः।
618
ॐ सूर्यमात्रे नमः।
619
ॐ दृषद्वत्यै नमः।
620
ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः।
621
ॐ मायायै नमः।
622
ॐ वरेण्यायै नमः।
623
ॐ वरदर्पितायै नमः।
624
ॐ कल्याण्यै नमः।
625
ॐ कमलायै नमः।
626
ॐ रामायै नमः।
627
ॐ पञ्चभूतवरप्रदायै नमः।
628
ॐ वाच्यायै नमः।
629
ॐ परेश्वर्यै नमः।
630
ॐ नन्द्यायै नमः।
631
ॐ दुर्जयायै नमः।
632
ॐ दुरतिक्रमायै नमः।
633
ॐ कालरात्र्यै नमः।
634
ॐ महावेगायै नमः।
635
ॐ वीरभद्रहितप्रियायै नमः।
636
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
637
ॐ जगन्मात्रे नमः।
638
ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः।
639
ॐ करालायै नमः।
640
ॐ पिङ्गलाकारायै नमः।
641
ॐ सामवेदायै नमः।
642
ॐ महानदायै नमः।
643
ॐ तपस्विन्यै नमः।
644
ॐ यशोदायै नमः।
645
ॐ यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः।
646
ॐ शङ्खिन्यै नमः।
647
ॐ पद्मिन्यै नमः।
648
ॐ साङ्ख्यायै नमः।
649
ॐ साङ्ख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः।
650
ॐ चैत्र्यै नमः।
651
ॐ संवत्सरायै नमः।
652
ॐ रुद्रायै नमः।
653
ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः।
654
ॐ इन्द्रजायै नमः।
655
ॐ शुम्भार्यै नमः।
656
ॐ खेचर्यै नमः।
657
ॐ खस्थायै नमः।
658
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः।
659
ॐ कलिप्रियायै नमः।
660
ॐ खरध्वजायै नमः।
661
ॐ खरारूढायै नमः।
662
ॐ परार्ध्यायै नमः।
663
ॐ परमालिन्यै नमः।
664
ॐ ऐश्वर्यरत्ननिलयायै नमः।
665
ॐ विरक्तायै नमः।
666
ॐ गरुडासनायै नमः।
667
ॐ जयन्त्यै नमः।
668
ॐ हृद्गुहारम्यायै नमः।
669
ॐ सत्त्ववेगायै नमः।
670
ॐ गणाग्रण्यै नमः।
671
ॐ सङ्कल्पसिद्धायै नमः।
672
ॐ साम्यस्थायै नमः।
673
ॐ सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः।
674
ॐ कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः।
675
ॐ गुह्योपनिषदे नमः।
676
ॐ उत्तमायै नमः।
677
ॐ नित्यदृष्ट्यै नमः।
678
ॐ स्मृत्यै नमः।
679
ॐ व्याप्त्यै नमः।
680
ॐ पुष्ट्यै नमः।
681
ॐ तुष्ट्यै नमः।
682
ॐ क्रियावत्यै नमः।
683
ॐ विश्वामरेश्वरायै नमः।
684
ॐ ईशानायै नमः।
685
ॐ भुक्त्यै नमः।
686
ॐ मुक्त्यै नमः।
687
ॐ शिवामृतायै नमः।
688
ॐ लोहितायै नमः।
689
ॐ सर्वमात्रे नमः।
690
ॐ भीषणायै नमः।
691
ॐ वनमालिन्यै नमः।
692
ॐ अनन्तशयनायै नमः।
693
ॐ अनाद्यायै नमः।
694
ॐ नरनारायणोद्भवायै नमः।
695
ॐ नृसिंह्यै नमः।
696
ॐ दैत्यमथिन्यै नमः।
697
ॐ शङ्खचक्रगदाधरायै नमः।
698
ॐ सङ्कर्षणसमुत्पत्त्यै नमः।
699
ॐ अम्बिकोपात्तसंश्रयायै नमः।
700
ॐ महाज्वालायै नमः।
701
ॐ महामूर्त्यै नमः।
702
ॐ सुमूर्त्यै नमः।
703
ॐ सर्वकामदुहे नमः।
704
ॐ सुप्रभायै नमः।
705
ॐ सुतरां गौर्यै नमः।
706
ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः।
707
ॐ भ्रूमध्यनिलयायै नमः।
708
ॐ अपूर्वायै नमः।
709
ॐ प्रधानपुरुषायै नमः।
710
ॐ बल्यै नमः।
711
ॐ महाविभूतिदायै नमः।
712
ॐ मध्यायै नमः।
713
ॐ सरोजनयनासनायै नमः।
714
ॐ अष्टादशभुजायै नमः।
715
ॐ नाट्यायै नमः।
716
ॐ नीलोत्पलदलप्रभायै नमः।
717
ॐ सर्वशक्त्या समारूढायै नमः।
718
ॐ धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः।
719
ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः।
720
ॐ निरालोकायै नमः।
721
ॐ निरिन्द्रियायै नमः।
722
ॐ विचित्रगहनायै नमः।
723
ॐ धीरायै नमः।
724
ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः।
725
ॐ स्थानेश्वर्यै नमः।
726
ॐ निरानन्दायै नमः।
727
ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः।
728
ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः।
729
ॐ देवतायै नमः।
730
ॐ परदेवतायै नमः।
731
ॐ गणात्मिकायै नमः।
732
ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः।
733
ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः।
734
ॐ अवर्णायै नमः।
735
ॐ वर्णरहितायै नमः।
736
ॐ निर्वर्णायै नमः।
737
ॐ बीजसम्भवायै नमः।
738
ॐ अनन्तवर्णायै नमः।
739
ॐ अनन्यस्थायै नमः।
740
ॐ शङ्कर्यै नमः।
741
ॐ शान्तमानसायै नमः।
742
ॐ अगोत्रायै नमः।
743
ॐ गोमत्यै नमः।
744
ॐ गोप्त्र्यै नमः।
745
ॐ गुह्यरूपायै नमः।
746
ॐ गुणान्तरायै नमः।
747
ॐ गोश्रियै नमः।
748
ॐ गव्यप्रियायै नमः।
749
ॐ गौर्यै नमः।
750
ॐ गणेश्वरनमस्कृतायै नमः।
751
ॐ सत्यमात्रायै नमः।
752
ॐ सत्यसन्धायै नमः।
753
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
754
ॐ सन्धिवर्जितायै नमः।
755
ॐ सर्ववादाश्रयायै नमः।
756
ॐ साङ्ख्यायै नमः।
757
ॐ साङ्ख्ययोगसमुद्भवायै नमः।
758
ॐ असङ्ख्येयायै नमः।
759
ॐ अप्रमेयाख्यायै नमः।
760
ॐ शून्यायै नमः।
761
ॐ शुद्धकुलोद्भवायै नमः।
762
ॐ बिन्दुनाद्समुत्पत्त्यै नमः।
763
ॐ शम्भवे नमः।
764
ॐ वामायै नमः।
765
ॐ शशिप्रभायै नमः।
766
ॐ विसङ्गायै नमः।
767
ॐ भेदरहितायै नमः।
768
ॐ मनोज्ञायै नमः।
769
ॐ मधुसूदन्यै नमः।
770
ॐ महाश्रिये नमः।
771
ॐ श्रीसमुत्पत्त्यै नमः।
772
ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः।
773
ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः।
774
ॐ त्रिविधायै नमः।
775
ॐ सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः।
776
ॐ शान्त्यतीतायै नमः।
777
ॐ मलातीतायै नमः।
778
ॐ निर्विकारायै नमः।
779
ॐ निराश्रयायै नमः।
780
ॐ शिवाख्यायै नमः।
781
ॐ चित्रनिलयायै नमः।
782
ॐ शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः।
783
ॐ दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः।
784
ॐ काश्यप्यै नमः।
785
ॐ कालकर्णिकायै नमः।
786
ॐ शास्त्रयोन्यै नमः।
787
ॐ प्रियामूर्त्यै नमः।
788
ॐ चतुर्वर्गप्रदर्शितायै नमः।
789
ॐ नारायण्यै नमः।
790
ॐ नवोद्भूतायै नमः।
791
ॐ कौमुद्यै नमः।
792
ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।
793
ॐ कामुक्यै नमः।
794
ॐ ललितायै नमः।
795
ॐ तारायै नमः।
796
ॐ परापरविभूतिदायै नमः।
797
ॐ परान्तजातमहिमायै नमः।
798
ॐ वडवायै नमः।
799
ॐ वामलोचनायै नमः।
800
ॐ सुभद्रायै नमः।
801
ॐ देवक्यै नमः।
802
ॐ सीतायै नमः।
803
ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः।
804
ॐ मनस्विन्यै नमः।
805
ॐ मन्युमात्रे नमः।
806
ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः।
807
ॐ अमृत्यवे नमः।
808
ॐ अमृतास्वादायै नमः।
809
ॐ पुरुहूतायै नमः।
810
ॐ पुरुप्लुतायै नमः।
811
ॐ अशोच्यायै नमः।
812
ॐ भिन्नविषयायै नमः।
813
ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः।
814
ॐ हिरण्यायै नमः।
815
ॐ राजितायै नमः।
816
ॐ हैम्यै नमः।
817
ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः।
818
ॐ विभ्राजमानायै नमः।
819
ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः।
820
ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः।
821
ॐ महानिद्रासमुद्भूतायै नमः।
822
ॐ बलीन्द्रायै नमः।
823
ॐ सत्यदेवतायै नमः।
824
ॐ दीर्घायै नमः।
825
ॐ ककुद्मिन्यै नमः।
826
ॐ विद्यायै नमः।
827
ॐ शान्तिदायै नमः।
828
ॐ शान्तिवर्द्धिन्यै नमः।
829
ॐ लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः।
830
ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः।
831
ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः।
832
ॐ जन्यायै नमः।
833
ॐ षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः।
834
ॐ स्वाहायै नमः।
835
ॐ कर्मकरण्यै नमः।
836
ॐ युगान्तदलनात्मिकायै नमः।
837
ॐ सङ्कर्षण्यै नमः।
838
ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
839
ॐ कामयोन्यै नमः।
840
ॐ किरीटिन्यै नमः।
841
ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
842
ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः।
843
ॐ वैष्णव्यै नमः।
844
ॐ परमेश्वर्यै नमः।
845
ॐ प्रद्युम्नदयितायै नमः।
846
ॐ दान्तायै नमः।
847
ॐ युग्मदृष्ट्यै नमः।
848
ॐ त्रिलोचनायै नमः।
849
ॐ महोत्कटायै नमः।
850
ॐ हंसगत्यै नमः।
851
ॐ प्रचण्डायै नमः।
852
ॐ चण्डविक्रमायै नमः।
853
ॐ वृषावेषायै नमः।
854
ॐ वियन्मात्रायै नमः।
855
ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः।
856
ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः।
857
ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः।
858
ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः।
859
ॐ तनयायै नमः।
860
ॐ नीतिज्ञायै नमः।
861
ॐ कामरूपिण्यै नमः।
862
ॐ वेदविद्याव्रतरतायै नमः।
863
ॐ धर्मशीलायै नमः।
864
ॐ अनिलाशनायै नमः।
865
ॐ अयोध्यानिलयायै नमः।
866
ॐ वीरायै नमः।
867
ॐ महाकालसमुद्भवायै नमः।
868
ॐ विद्याधरक्रियायै नमः।
869
ॐ सिद्धायै नमः।
870
ॐ विद्याधरनिराकृत्यै नमः।
871
ॐ आप्यायन्त्यै नमः।
872
ॐ वहन्त्यै नमः।
873
ॐ पावन्यै नमः।
874
ॐ पोषिण्यै नमः।
875
ॐ खिलायै नमः।
876
ॐ मातृकायै नमः।
877
ॐ मन्मथोद्भूतायै नमः।
878
ॐ वारिजायै नमः।
879
ॐ वाहनप्रियायै नमः।
880
ॐ करीषिण्यै नमः।
881
ॐ स्वधायै नमः।
882
ॐ वाण्यै नमः।
883
ॐ वीणावादनतत्परायै नमः।
884
ॐ सेवितायै नमः।
885
ॐ सेविकायै नमः।
886
ॐ सेवायै नमः।
887
ॐ सिनीवाल्यै नमः।
888
ॐ गरुत्मत्यै नमः।
889
ॐ अरुन्धत्यै नमः।
890
ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः।
891
ॐ मणिदायै नमः।
892
ॐ श्रीवसुप्रदायै नमः।
893
ॐ वसुमत्यै नमः।
894
ॐ वसोर्धारायै नमः।
895
ॐ वसुन्धरासमुद्भवायै नमः।
896
ॐ वरारोहायै नमः।
897
ॐ वरार्हायै नमः।
898
ॐ वपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः।
899
ॐ श्रीफल्यै नमः।
900
ॐ श्रीमत्यै नमः।
901
ॐ श्रीशायै नमः।
902
ॐ श्रीनिवासायै नमः।
903
ॐ हरिप्रियायै नमः।
904
ॐ श्रीधर्यै नमः।
905
ॐ श्रीकर्यै नमः।
906
ॐ कम्प्रायै नमः।
907
ॐ श्रीधरायै नमः।
908
ॐ ईशवीरणायै नमः।
909
ॐ अनन्तदृष्ट्यै नमः।
910
ॐ अक्षुद्रायै नमः।
911
ॐ धात्रीशायै नमः।
912
ॐ धनदप्रियायै नमः।
913
ॐ दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः।
914
ॐ सिंहिकायै नमः।
915
ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।
916
ॐ सुसेनायै नमः।
917
ॐ चन्द्रनिलयायै नमः।
918
ॐ सुकीर्त्यै नमः।
919
ॐ छिन्नसंशयायै नमः।
920
ॐ बलज्ञायै नमः।
921
ॐ बलदायै नमः।
922
ॐ वामायै नमः।
923
ॐ लेलिहानायै नमः।
924
ॐ अमृताश्रवायै नमः।
925
ॐ नित्योदितायै नमः।
926
ॐ स्वयञ्ज्योतिषे नमः।
927
ॐ उत्सुकायै नमः।
928
ॐ अमृतजीविन्यै नमः।
929
ॐ वज्रदंष्ट्रायै नमः।
930
ॐ वज्रजिह्वायै नमः।
931
ॐ वैदेह्यै नमः।
932
ॐ वज्रविग्रहायै नमः।
933
ॐ मङ्गल्यायै नमः।
934
ॐ मङ्गलायै नमः।
935
ॐ मालायै नमः।
936
ॐ मलिनायै नमः।
937
ॐ मलहारिण्यै नमः।
938
ॐ गान्धर्व्यै नमः।
939
ॐ गारुड्यै नमः।
940
ॐ चान्द्र्यै नमः।
941
ॐ कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः।
942
ॐ सौदामिन्यै नमः।
943
ॐ जनानन्दायै नमः।
944
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः।
945
ॐ कर्णिकारकरायै नमः।
946
ॐ कक्षायै नमः।
947
ॐ कंसप्राणापहारिण्यै नमः।
948
ॐ युगन्धरायै नमः।
949
ॐ युगावर्त्तायै नमः।
950
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
951
ॐ हर्षवर्धिन्यै नमः।
952
ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः।
953
ॐ दिव्यायै नमः।
954
ॐ दिव्यगन्धायै नमः।
955
ॐ दिवापरायै नमः।
956
ॐ शक्रासनगतायै नमः।
957
ॐ शाक्र्यै नमः।
958
ॐ साध्व्यै नमः।
959
ॐ नार्यै नमः।
960
ॐ शवासनायै नमः।
961
ॐ इष्टायै नमः।
962
ॐ विशिष्टायै नमः।
963
ॐ शिष्टेष्टायै नमः।
964
ॐ शिष्टाशिष्टप्रपूजितायै नमः।
965
ॐ शतरूपायै नमः।
966
ॐ शतावर्त्तायै नमः।
967
ॐ विनीतायै नमः।
968
ॐ सुरभये नमः।
969
ॐ सुरायै नमः।
970
ॐ सुरेन्द्रमात्रे नमः।
971
ॐ सुद्युम्नायै नमः।
972
ॐ सुषुम्नायै नमः।
973
ॐ सूर्यसंस्थितायै नमः।
974
ॐ समीक्षायै नमः।
975
ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः।
976
ॐ निर्वृत्त्यै नमः।
977
ॐ ज्ञानपारगायै नमः।
978
ॐ धर्मशास्त्रार्थकुशलायै नमः।
979
ॐ धर्मज्ञायै नमः।
980
ॐ धर्मवाहनायै नमः।
981
ॐ धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः।
982
ॐ धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः।
983
ॐ धर्मशक्त्यै नमः।
984
ॐ धर्ममय्यै नमः।
985
ॐ विधर्मायै नमः।
986
ॐ विश्वधर्मिण्यै नमः।
987
ॐ धर्मान्तरायै नमः।
988
ॐ धर्ममध्यायै नमः।
989
ॐ धर्मपूर्वायै नमः।
990
ॐ धनप्रियायै नमः।
991
ॐ धर्मोपदेशायै नमः।
992
ॐ धर्मात्मने नमः।
993
ॐ धर्मलभ्यायै नमः।
994
ॐ धराधरायै नमः।
995
ॐ कपाल्यै नमः।
996
ॐ शाकलामूर्त्यै नमः।
997
ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः।
998
ॐ सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः।
999
ॐ सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः।
1000
ॐ सर्वस्यै नमः।
1001
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
1002
ॐ सूक्ष्मायै नमः।
1003
ॐ सुसूक्ष्मज्ञानरूपिण्यै नमः।
1004
ॐ प्रधानपुरुषेशानायै नमः।
1005
ॐ महापुरुषसाक्षिण्यै नमः।
1006
ॐ सदाशिवायै नमः।
1007
ॐ वियन्मूर्त्यै नमः।
1008
ॐ देवमूर्त्यै नमः।
1009
ॐ अमूर्तिकायै नमः।

॥ Iti Shri Valmiki Krit Sita Sahasranamavalih Sampurna ॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation