deepak

Goddess Chhinnamasta Yantra along with Chhinnamasta Mool Mantra

deepak
Useful Tips on
Panchang
Goddess Chhinnamasta Yantra
Goddess Chhinnamasta Yantra
Title
Chhinnamasta Yantra
Chhinnamasta Yantra
Chhinnamasta Yantra
Goddess Chhinnamasta Yantra
Goddess Chhinnamasta
Goddess Chhinnamasta
Chhinnamasta Yantra
Chhinnamasta Yantra along with its Mool Mantra is considered very effective medium to fulfil Chhinnamasta Sadhana.
Chhinnamasta Mool Mantra
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हूं हूं फट् स्वाहा॥
Om Hreem Kleem Aim Vajra Vairochaniyai Hum Hum Phat Svaha॥
10.240.0.52
facebook button