deepak

Varalakshmi Puja Vidhi | Shodashopachara Varalakshmi Puja

deepak
Useful Tips on
Panchang
Varalakshmi Puja Vidhi
Varalakshmi Puja Vidhi
Title
Varalakshmi Puja Vidhi
Varalakshmi Puja Vidhi
We are giving detailed Varalakshmi Puja Vidhi. We have provided Dvatrinsha-Upachara Varalakshmi Puja. However, the given Puja Vidhi includes all sixteen steps to worship Varalakshmi. Puja which involves sixteen Puja steps is known as Shodashopachara Puja (षोडशोपचार पूजा) and Puja which involves thirty-two steps is known as Dvatrinshopachara Puja (द्वात्रिंशोपचार पूजा). Dvatrinshopachara Puja is also known as Battishopachar Puja.

Before beginning Varalakshmi Puja one should collect all the necessary items used during Puja. The collection of all items needed for Varalakshmi Puja is known as Varalakshmi Pujan Samagri.
 1. Dhyana (ध्यान)
  Puja should begin with the meditation of Shri Varalakshmi. Dhyana should be done in front of already installed Shri Varalakshmi statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Shri Varalakshmi.
  Puja LampVaralakshmi PujanPuja Lamp
  Shri Varalakshmi Puja
  Dhyana Mantra

  Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham।
  Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham॥

 2. Avahana (आवाहन)
  After Dhyana of Shri Varalakshmi, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).
  Avahana Mantra

  Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu।
  Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada॥

 3. Asana (आसन)
  After Shri Varalakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Asana Mantra

  Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham।
  Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye॥

 4. Padya (पाद्य)
  After offering Asana to Shri Varalakshmi offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.
  Padya Mantra

  Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane।
  Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane॥

 5. Arghya (अर्घ्य)
  After Padya offering, offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.
  Arghya Mantra

  Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih।
  Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini॥

 6. Achamana (आचमन)
  After Arghya offering, offer water to Shri Varalakshmi for Achamana while chanting following Mantra.
  Achamana Mantra

  Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini।
  Achamyatam devapujye Varadeasuramardini॥

 7. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)
  After Snanam, offer Panchamrita bath to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Panchamritasnana Mantra

  Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye।
  Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye॥

 8. Snana (स्नान)
  After Panchamrita Snana, offer water to Shri Varalakshmi for the bath while chanting following Mantra.
  Snana Mantra

  Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam।
  Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari॥

 9. Vastra (वस्त्र)
  Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Vastra Mantra

  Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham।
  Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham॥

 10. Kanthasutra (कण्ठसूत्र)
  After Vastra offering, offer neclace to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Kanthasutra Mantra

  Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam।
  Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe॥

 11. Abharana (आभरण)
  Now Offer jewellery (Abhushana) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Abharanani Mantra

  Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam।
  Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham॥

 12. Gandha Samarpan (गन्ध समर्पण)
  Offer Chandana to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Gandha Mantra

  Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam।
  Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me॥

 13. Saubhagya Dravya (सौभाग्य द्रव्य)
  Now offer Haldi, Kumkum, Sindoor, Kajal as Saubhagya Dravya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Saubhagya Dravya Mantra

  Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam।
  Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari॥

 14. Pushpa Samarpan (पुष्प समर्पण)
  Offer flowers to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Pushpani Mantra

  Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha।
  Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade॥

 15. Anga-Pujan (अङ्ग-पूजन)
  Now worship those Gods who are body parts of Shri Varalakshmi itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Shri Varalakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).
  Anga-Poojan Mantra

  Om Varalakshmyai Namah Padau Pujayami।
  Om Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami।
  Om Padmalayayai Namah Janghe Pujayami।
  Om Shriyai Namah Januni Pujayami।
  Om Indirayai Namah Uru Pujayami।
  Om Haripriyai Namah Nabhim Pujayami।
  Om Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami।
  Om Vidhatryai Namah Kantham Pujayami।
  Om Dhatryai Namah Nasam Pujayami।
  Om Saraswatyai Namah Mukham Pujayami।
  Om Padmanidhaye Namah Netre Pujayami।
  Om Mangalyayai Namah Karnau Pujayami।
  Om Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami।
  Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami।
  Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami।

 16. Dhoop (धूप)
  Now offer Dhoop to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Dhupa Mantra

  Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam।
  Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye॥

 17. Deep (दीप)
  Now offer to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Deep Mantra

  Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
  Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham॥

 18. Naivedya (नैवेद्य)
  Now offer Naivedya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Naivedya Mantra

  Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham।
  Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam॥

 19. Tambula (ताम्बूल)
  Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Tambula Mantra

  Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam।
  Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam॥

 20. Dakshina (दक्षिणा)
  Now offer Dakshina (gift) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Dakshina Mantra

  Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada।
  Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me॥

 21. Nirajana (नीराजन)
  Now offer Nirajana (Aarti) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Nirajana Mantra

  Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
  Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te॥

 22. Dorakagrahana (दोरकग्रहण)
  Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread) while chanting following Mantra.
  Dorakagrahana Mantra

  Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini।
  Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe॥

 23. Dorakabandhana (दोरकबन्धन)
  After Dorakagrahana, devotee should tie the Dorak (the sacred thread) on the hand while chanting following Mantra.
  Dorakabandhana Mantra

  Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah।
  Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe॥

 24. Punararghya (पुनरर्घ्य)
  After Dorakabandhana, now again offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.
  Punararghya Mantra

  Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari।
  Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te॥

 25. Bilvapatra (बिल्वपत्र)
  Offer Bilvapatra to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Bilvapatra Mantra

  Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada।
  Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam॥

 26. Pradakshina (प्रदक्षिणा)
  Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Varalakshmi) with flowers while chanting following Mantra.
  Pradakshina Mantra

  Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha।
  Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye॥

 27. Namaskara (नमस्कार)
  Now pay homage to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Namaskara Mantra

  Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike।
  Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat॥

 28. Vrata Samarpan (व्रतसमर्पण)
  Now offer Vrata Samarpan to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Vratasamarpana Mantra

  Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye।
  Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye॥

 29. Kshamapana (क्षमापन)
  Now seek pardon from Shri Varalakshmi for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.
  Kshamapana Mantra

  Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane।
  Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha।
  Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari॥

 30. Prarthana (प्रार्थना)
  Now pray to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Prarthana Mantra

  Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini।
  Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat।

 31. Vayanamantra (वायनमन्त्र)
  Now offer sweets to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.
  Vayanamantra

  Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam।
  Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti॥
  Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha।
  Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah॥

 32. Puja Samarpan (पूजा समर्पण)
  Now conclude the Shri Varalakshmi Puja while chanting following Mantra.
  Puja Mantra

  Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan॥
  Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine॥
  Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi॥

10.240.0.95
facebook button