☰
Search
Mic
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Varalakshmi Puja Vidhi | Shodashopachara Varalakshmi Puja

DeepakDeepak

Varalakshmi Puja Vidhi

Varalakshmi Puja Vidhi

We are giving detailed Varalakshmi Puja Vidhi. We have provided Dvatrinsha-Upachara Varalakshmi Puja. However, the given Puja Vidhi includes all sixteen steps to worship Varalakshmi. Puja which involves sixteen Puja steps is known as Shodashopachara Puja (षोडशोपचार पूजा) and Puja which involves thirty-two steps is known as Dvatrinshopachara Puja (द्वात्रिंशोपचार पूजा). Dvatrinshopachara Puja is also known as Battishopachar Puja.

Before beginning Varalakshmi Puja one should collect all the necessary items used during Puja. The collection of all items needed for Varalakshmi Puja is known as Varalakshmi Pujan Samagri.

1. Dhyana (ध्यान)

Puja should begin with the meditation of Shri Varalakshmi. Dhyana should be done in front of already installed Shri Varalakshmi statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Shri Varalakshmi.

Varalakshmi Pujan
Shri Varalakshmi Puja
Dhyana Mantra in Hindi

Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham।
Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham॥

2. Avahana (आवाहन)

After Dhyana of Shri Varalakshmi, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Avahana Mantra in Hindi

Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu।
Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada॥

3. Asana (आसन)

After Shri Varalakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Asana Mantra in Hindi

Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham।
Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye॥

4. Padya (पाद्य)

After offering Asana to Shri Varalakshmi offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.

Padya Mantra in Hindi

Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane।
Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Arghya Mantra in Hindi

Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih।
Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini॥

6. Achamana (आचमन)

After Arghya offering, offer water to Shri Varalakshmi for Achamana while chanting following Mantra.

Achamana Mantra in Hindi

Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini।
Achamyatam devapujye Varadeasuramardini॥

7. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, offer Panchamrita bath to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Panchamrita Snanam Mantra in Hindi

Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye।
Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye॥

8. Snana (स्नान)

After Panchamrita Snana, offer water to Shri Varalakshmi for the bath while chanting following Mantra.

Snanam Mantra in Hindi

Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam।
Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari॥

9. Vastra (वस्त्र)

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Vastra Mantra in Hindi

Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham।
Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham॥

10. Kanthasutra (कण्ठसूत्र)

After Vastra offering, offer neclace to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Kanthasutra Mantra in Hindi

Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam।
Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe॥

11. Abharana (आभरण)

Now Offer jewellery (Abhushana) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Abharana Mantra in Hindi

Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam।
Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham॥

12. Gandha Samarpan (गन्ध समर्पण)

Offer Chandana to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Gandha Samarpan Mantra in Hindi

Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam।
Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me॥

13. Saubhagya Dravya (सौभाग्य द्रव्य)

Now offer Haldi, Kumkum, Sindoor, Kajal as Saubhagya Dravya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Saubhagya Dravya Mantra in Hindi

Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam।
Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari॥

14. Pushpa Samarpan (पुष्प समर्पण)

Offer flowers to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Pushpa Samarpan Mantra in Hindi

Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha।
Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade॥

15. Anga-Pujan (अङ्ग-पूजन)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Varalakshmi itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Shri Varalakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Anga Pujan Mantra in Hindi

Om Varalakshmyai Namah Padau Pujayami।
Om Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami।
Om Padmalayayai Namah Janghe Pujayami।
Om Shriyai Namah Januni Pujayami।
Om Indirayai Namah Uru Pujayami।
Om Haripriyai Namah Nabhim Pujayami।
Om Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami।
Om Vidhatryai Namah Kantham Pujayami।
Om Dhatryai Namah Nasam Pujayami।
Om Saraswatyai Namah Mukham Pujayami।
Om Padmanidhaye Namah Netre Pujayami।
Om Mangalyayai Namah Karnau Pujayami।
Om Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami।
Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami।
Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami॥

16. Dhoop (धूप)

Now offer Dhoop to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Dhupam Mantra in Hindi

Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam।
Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye॥

17. Deep (दीप)

Now offer to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Deepam Mantra in Hindi

Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham॥

18. Naivedya (नैवेद्य)

Now offer Naivedya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Naivedya Mantra in Hindi

Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham।
Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam॥

19. Tambula (ताम्बूल)

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Tambula Mantra in Hindi

Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam।
Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam॥

20. Dakshina (दक्षिणा)

Now offer Dakshina (gift) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Dakshina Mantra in Hindi

Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada।
Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me॥

21. Nirajana (नीराजन)

Now offer Nirajana (Aarti) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Nirajana Mantra in Hindi

Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te॥

22. Dorakagrahana (दोरकग्रहण)

Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread) while chanting following Mantra.

Doraka Grahana Mantra in Hindi

Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini।
Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe॥

23. Dorakabandhana (दोरकबन्धन)

After Dorakagrahana, devotee should tie the Dorak (the sacred thread) on the hand while chanting following Mantra.

Doraka Bandhana Mantra in Hindi

Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah।
Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe॥

24. Punararghya (पुनरर्घ्य)

After Dorakabandhana, now again offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Punararghya Mantra in Hindi

Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari।
Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te॥

25. Bilvapatra (बिल्वपत्र)

Offer Bilvapatra to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Bilvapatra Mantra in Hindi

Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada।
Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam॥

26. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Varalakshmi) with flowers while chanting following Mantra.

Pradakshina Mantra in Hindi

Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha।
Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye॥

27. Namaskara (नमस्कार)

Now pay homage to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Namaskara Mantra in Hindi

Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike।
Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat॥

28. Vrata Samarpan (व्रतसमर्पण)

Now offer Vrata Samarpan to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Vrata Samarpan Mantra in Hindi

Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye।
Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye॥

29. Kshamapana (क्षमापन)

Now seek pardon from Shri Varalakshmi for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.

Kshamapana Mantra in Hindi

Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane।
Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha।
Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari॥

30. Prarthana (प्रार्थना)

Now pray to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Prarthana Mantra in Hindi

Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini।
Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat॥

31. Vayanamantra (वायनमन्त्र)

Now offer sweets to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Vayana Mantra in Hindi

Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam।
Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti॥
Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha।
Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah॥

32. Puja Samarpan (पूजा समर्पण)

Now conclude the Shri Varalakshmi Puja while chanting following Mantra.

Puja Samarpan Mantra in Hindi

Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan।
Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine।
Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation