☰
Search
Sign InSign In SIGN INAndroid Play StoreIOS App StoreSetting
Clock
COVID-19 Pandemic
Mesha Rashifal
Mesha
Vrishabha Rashifal
Vrishabha
Mithuna Rashifal
Mithuna
Karka Rashifal
Karka
Simha Rashifal
Simha
Kanya Rashifal
Kanya
Tula Rashifal
Tula
Vrishchika Rashifal
Vrishchika
Dhanu Rashifal
Dhanu
Makara Rashifal
Makara
Kumbha Rashifal
Kumbha
Meena Rashifal
Meena

DeepakSaraswati Puja Vidhi | Shodashopachara Saraswati Puja VidhiDeepak

Switch to Legacy UI

16 Steps Saraswati Puja

Saraswati Puja Vidhi

We are giving detailed Saraswati Puja Vidhi which can be performed during all Saraswati Puja including Vasant Panchami. Vasant Panchami is also known as Shri Panchami and it is the most significant day to worship and seek the blessings of Goddess of arts, knowledge and wisdom.

This Puja Vidhi is given for new Pratima or Murti (मूति॔) of Goddess Saraswati. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps of worship which is known as Shodashopachara Puja (षोडशोपचार पूजा).

1. Dhyana (ध्यान)

Puja should begin with the meditation of Mata Saraswati. Dhyana should be done in front of already installed Bhagawati Saraswati statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Bhagawati Saraswati.

Hindu Family Saraswati Puja
Shri Saraswati Puja
Saraswati Dhyana Mantra in Hindi

Ya Kundendu-Tushara-Hara-Dhavala,
Ya Shubhra-Vastravrita,
Ya Vina-Vara-Danda-Mandita-Kara,
Ya Shveta-Padmasana॥
Ya Brahmachyuta-Shankara-Prabhritibhir
Devaih Sada Vandita,
Sa Mam Patu Saraswati Bhagawati
Nihshesha-Jadyapaha॥

2. Avahana (आवाहन)

After Dhyanam of Bhagwati Saraswati, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Saraswati Avahana Mantra in Hindi

Hari Om। Sahastrashirsha Purusha Sahastrakshah Sahastrapat।
Sa Bhumim Savvetaspprttvattyatishtha Ddashangulam॥
Agachchha Saraswatidevi Sthane Chatra Sthirobhava।
Yavatpujam Karishyami Tavattvam Sannidhau Bhava॥

Om Bhagawati Shri Saraswatyai Avahayami Sthapayami॥

3. Asana (आसन)

After Mata Saraswati has been invoked, take flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Asana Samarpan Mantra in Hindi

Ramyam Sushobhana Divyam Sarva Saukhyakaram Shubham।
Asanam Cha Mayadattam Grihana Parameshwari॥

Om Idasanam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

4. Padya (पाद्य)

After offering flowers-made seat to Mata Saraswati offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.

Saraswati Padya Samarpan Mantra in Hindi

Gangodakam Nirmalam Cha Sarvasaugandha Samyutam।
Pada Prakshalanarthaya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Padayoh Padyam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Mata Saraswati for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Saraswati Arghya Samarpan Mantra in Hindi

Arghyam Grihana Deveshi Gandhapushpakshataih Saha।
Karunakara Me Devi Grihanarghya Namoastu Te॥

Om Hastayorarghya Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

6. Achamaniya (आचमनीय)

After Arghya offering, offer water to Mata Saraswati for Achamana while chanting following Mantra.

Saraswati Achamaniya Samarpan Mantra in Hindi

Sarvatirtha Samayuktam Sugandhi Nirmalam Jalam।
Achamyatam Mayadattam Grihana Parameshwari॥

Om Mukhe Achamaniyam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

7. Snana (स्नान)

After Achamaniya offering, offer water to Mata Saraswati for the bath while chanting following Mantra.

Saraswati Snana Mantra in Hindi

Ganga Saraswati Revapayoshni Narmada Jalaih।
Snapitoasi Maya Devi Tatha Shanti Kurushva Me॥

Om Snanartha Jalam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

8. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, offer Panchamrita bath to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Panchamrita Snana Mantra in Hindi

Payo Dadhi Ghritam Chaiva Madhu Cha Sharkarayutam।
Panchamritam Mayanitam Snanartham Pratigrihyatam॥

Om Panchamritena Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

9. Shuddhodaka Snana (शुद्धोदक स्नान)

After Panchamrita Snanam, offer bath to Mata Saraswati with pure water while chanting following Mantra.

Saraswati Shuddhodakas Snana Mantra in Hindi

Jnanamurte Bhadrakali Divyamurte Sureshwari।
Shuddha Snanam Grihanedam Narayani Namoastu Te॥

Om Panchamritena Pashchachchhuddhodakena Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

10. Gandha Snana (गन्ध स्नान)

After Shuddhodaka Snanam, offer scent bath to Mata Saraswati while chanting following Mantra. After Gandha Snana, offer final Shuddhodaka Snana to Mata Saraswati before offering Her Vastra.

Saraswati Gandha Snana Mantra in Hindi

Malayachala Sambhutam Chandanagaru Sambhavam।
Chandanam Devadeveshi Snanartha Pratigrihyatam॥

Om Gandhodakena Tatpashchachchhuddhodakena Cha Snapayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

11. Vastra (वस्त्र)

After Gandha Snanam, offer Moli (मोली) as new clothes to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Vastra Samarpan Mantra in Hindi

Tantusantanasamyuktam Kala Kaushala Kalpitam।
Sarvangabharanam Shreshtha Vasanam Paridhiyatam॥

Om Vastram Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

12. Gandha (गन्ध)

After Vastra offering, offer Chandan to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Gandha Snana Mantra in Hindi

Shrikhanda Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam।
Vilepanam Sureshwari Chandanam Pratigrihyatam॥‌

Om Gandham Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

13. Saubhagyadravyam (सौभाग्यद्रव्यम्)

After Gandha offering, offer Haldi, Kumkum, Sindoor as Saubhagya Dravya to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Saubhagya Dravya Mantra in Hindi

Tambulapatram Mayaanitam Haridra Kumkumanjanam।
Sinduralakchakam Dasve Saubhagyadravyamishwari॥

14. Alankara (अलङ्कार)

After Saubhagyadravya offering, offer jewellery (Alankara) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Alankara Mantra in Hindi

Ratnakankanakechura Kanchi Kundala Nupuram।
Muktaharam Kiritancha Grihanabharanani Me॥

Om Alankarana Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

15. Pushpa (पुष्य)

After Alankara offering, offer flowers to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Pushpa Samarpan Mantra in Hindi

Malyadini Sugandhini Malyadini Vai Prabho।
Mayaanitani Pushpani Grihana Parameshwari॥

Om Pushpam Pushpamalam Cha Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

16. Dhupam (धूपम्)

After Pushpa offering, offer Dhupa to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Dhupa Mantra in Hindi

Vanaspatirasod‌bhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Aghreyah Narayani Dhupoayam Pratigrihyatam॥

Om Dhupamaghrapayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

17. Deepam (दीपम्‌)

After Dhupa offering, offer Deepa to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Saraswati Deepa Mantra in Hindi

Sajyam Cha Vartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapaham॥

Om Deepam Darshayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

18. Naivedya (नैवेद्य)

After Deepa offering, offer Naivedhya to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Naivedya Samarpan Mantra in Hindi

Sharkaraghrita Samyuktam Madhura Svaduchottamam।
Upahara Samayuktam Naivedyam Pratigrihyatam॥

Om Naivedyam Nivedayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

19. Achamaniyam (आचमनीयम्‌)

After Naivedya offering, offer water to Mata Saraswati for drinking and Achamana while chanting following Mantra.

Achamaniya Samarpan Mantra in Hindi

Eloshiralavangadi Karpuraparivasitam।
Prashanartha Kritam Toyam Grihana Parameshwari॥

Om Naivedyante Achamaniyam Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

20. Tambulam (ताम्बूलम्‌)

After Achamaniya offering, offer Tambool (Paan with betel nuts) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Tambulam Samarpan Mantra in Hindi

Pugi Phalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam।
Ela Churnadi Samyuktam Tambulam Pratigrihyatam॥

Om Elalavanga Karpura Adi Sahitam Tambula Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

21. Dakshina (दक्षिणा)

After Tambula offering, offer Dakshina (gift) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Dakshina Samarpan Mantra in Hindi

Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥

Om Dakshinam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

22. Aarti (आरती)

After Dakshina offering, now perform Mata Saraswati Aarti after chanting following Mantra.

Aarti Mantra in Hindi

Kadaligarbhasambhutam Karpuram Tu Pradipitam।
Arartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava॥

Om Karpurarartikya Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

23. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

After Aarti, now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Mata Saraswati) with flowers while chanting following Mantra.

Pradakshina Mantra in Hindi

Om Pradakshinam Samarpayami Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

24. Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)

After Pradakshina, offer flowers filled in Anjali (by joining palm of both hands) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Pushpanjali Mantra in Hindi

Nanasugandha Pushpaishcha Yathakalauddaverapi।
Pushpanjali Mayadattam Grihana Parameshwari॥

Om Mantra Pushpanjali Yuktam Namaskaram Samarpayami
Bhagawati Shri Saraswatyai Namah॥

25. Sashtanga Pranam (साष्टाङ्ग प्रणाम)

After Pushpanjali, offer Sashtanga Pranam (Pranam which is done with eight limbs) to Mata Saraswati while chanting following Mantra.

Sashtanga Pranam Mantra in Hindi

Namodevyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah।
Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam॥
Tamagnivarnam Tapasajvalantim Vairochanim Karmaphaleshu Jushtam।
Durgam Devim Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namah॥
Devi Vachamanajanayanta Devastam Vishvarupah Pashvo Vadanti।
Sa No Mandreshamurjam Duhana Dhenurvagasmanupa Sushtutaitu॥
Kalaratrim Brahmastutam Vaishnavim Skandamataram।
Saraswatimaditim Dakshaduhitaram Namamah Pavanam Shivam॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation