☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Hanuman Puja Vidhi | Shodashopachara Hanuman Pujan Vidhi

DeepakDeepak

Hanuman Puja Vidhi

Hanuman Puja Vidhi

We are giving detailed Hanuman Puja Vidhi which is observed during Hanuman Jayanti and other ocassions related to Lord Hanuman. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Hanuman Puja Vidhi.

1. Sankalpa (सङ्कल्प)

Lord Hanuman Puja should begin with the Sankalpa. For that one should clean the right hand palm by taking water into it through five-vessel (पञ्च-पात्र). After that one should take fresh water, Akshata, flowers etc. into cleaned right hand palm and read following Sankalpa Mantra. After reading Sankalpa Mantra water should be dropped at the ground.

Lord Hanuman Puja
Lord Hanuman Puja
Sankalpa Mantra in Hindi

Om Tatsat Adya Amuka Samvatsare Masottame, Amuka Tithau,
Amuka Vasare, Amuka Gotrotpannoaham Amuka Nama Adi...
Sarala Kamana Siddhyartham Shri Hanumatpujam Karishye।

2. Avahana (आवाहन)

After taking Sankalpa, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Avahana Mantra in Hindi

Shrihanamatah Prana Iha Prana Hanumato Jiva Iha Sthitah
Sarvendrayani, Vanmanastvakchakshurjihvaghrana Panipadapayupasthani
Hanumata Ihagatya Sukham Chiram Tishthantu Swaha।
Shrirama Charanabhyonayugalasthira Manasam।
Avahayami Varadam Hanumantam Bhishtadam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Avahanam Samarpayami॥

3. Dhyana (ध्यान)

Dhyana should be done in front of already installed Lord Hanuman statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Lord Hanuman.

Dhyana Mantra in Hindi

Karnikara Suvarnabham Varnaniyam Gunottamam।
Arnavollanghnodyuktam Turna Dhyayami Marutim॥

॥Om Shri Hanumate Namah Dhyanam Samarpayami॥

4. Asana (आसन)

After meditation of Lord Hanuman, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Asana Mantra in Hindi

Navaratnamayam Divyam Chaturasramanuttamam।
Sauvarnamasanam Tubhyam Kalpaye Kapi Nayaka॥

॥Om Shri Hanumate Namah Asanam Samarpayami॥

5. Padya (पाद्य)

After offering seat to Lord Hanuman offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.

Padya Mantra in Hindi

Suvarnakalashanitam Sushthu Vasitamadarat।
Padayoh Padyamanagham Prati Grihana Prasida Me॥

॥Om Shri Hanumate Namah Padyam Samarpayami॥

6. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Lord Hanuman for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Arghya Mantra in Hindi

Kusumakshatasammishram Grihyatam Kapi Pungava।
Dasyami Te Anjani Putra Svamarghya Ratnasamyutam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Arghyam Samarpayami॥

7. Achamana (आचमन)

After Arghya offering, offer water to Lord Hanuman for Achamana (water for sipping) while chanting following Mantra.

Achamana Mantra in Hindi

Maharakshasadarpaghna Suradhipasupujita।
Vimalam Shamalaghna Tvam Grihanachamaniyakam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Achamanam Samarpayami॥

8. Snana Mantra (स्नान मन्त्र)

 • Panchamrita Snanam (पञ्चामृत स्नानम्)

  After Achamana, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

  Panchamrita Snanam Mantra in Hindi

  Madhvajyakshiradadhibhih Sagudairmantrasamyutaih।
  Panchamrita Prithaka Snanaih Sinchami Tvam Kapishwarah॥

  ॥Om Shri Hanumate Namah Panchamrita Snanam Samarpayami॥

 • Shuddhodaka Snanam (शुद्धोदक स्नानम्)

  After Panchamrita Snanam, now give a bath with pure water (Gangajal) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

  Shuddhodaka Snanam Mantra in Hindi

  Suvarnakalashanataigangadisaridudbhavah।
  Shuddhodakaih Kapisha Tvamabhishinchami Marute॥

  ॥Om Shri Hanumate Namah Shuddhodaka Snanam Samarpayami॥

9. Maunji Mekhala (मौञ्जी मेखला)

After Snana offering, offer Maunji Mekhala (the girdle of Munja grass) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Maunji Mekhala Mantra in Hindi

Grathitam Navabhi Ratnairmekhalam Trigunikritam।
Maunjim Bhunjamayim Pitam Grihana Pavanatmaja॥

॥Om Shri Hanumate Namah Maunji Mekhala Samarpayami॥

10. Katisutra and Kaupina (कटिसूत्र एवं कौपीन)

After Maunji Mekhala offering, now offer Katisutra (sacred belts around the waist) and Kaupina (loin cloth) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Katisutra and Kaupina Mantra in Hindi

Katisutram Grihanedam Kaupinam Brahmacharinah।
Kausheyam Kapishardula Haridraktam Sumangalam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Katisutram and Kaupinam Samarpayami॥

11. Uttariya (उत्तरीय)

After Katisutra and Kaupina offering, now offer clothes for upper body parts to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Uttariya Mantra in Hindi

Pitambaram Suvarnabhamuttariyarthameva Cha।
Dasyami Janaki Pranatranakarana Grihyatam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Uttariyam Samarpayami॥

12. Yajnopavita (यज्ञोपवीत)

After Uttariya offering, offer Yajnopavita to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Yajnopavita Mantra in Hindi

Shrautasmartadi Kartrinam Sangopanga Phala Pradam।
Yajnopavitamanagham Dharayanilanandana॥

॥Om Shri Hanumate Namah Yajnopavitam Samarpayami॥

13. Gandha (गन्ध)

After Yajnopavita offering, offer scent to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Gandha Mantra in Hindi

Divya Karpura Samyuktam Mriganabhi Samanvitam।
Sakumkumam Pitagandham Lalate Dharaya Prabho॥

॥Om Shri Hanumate Namah Gandham Samarpayami॥

14. Akshata (अक्षत)

After Gandha offering, offer Akshata (unbroken rice) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Akshata Mantra in Hindi

Haridraktanakshatanstvam Kumkuma Dravyamishritan।
Dharaya Shri Gandha Madhye Shubha Shobhana Vriddhaye॥

॥Om Shri Hanumate Namah Akshatan Samarpayami॥

15. Pushpa (पुष्प)

After Akshata offering, offer flowers to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Pushpa Mantra in Hindi

Nilotpalaih Kokanadaih Kahlaraih Kamalairapi।
Kumudaih Pundari Kaistvam Pujayami Kapishwarah॥
Mallika Jati Pushpaishcha Patalaih Kutajairapi।
Ketaki Bakulaishchutaih Punnagairnagakesaraih॥
Champakaih Shatapatraishcha Karavirairmanoharaih।
Pujye Tvam Kapi Shreshtha Savilvai Tulasidalaih॥

॥Om Shri Hanumate Namah Pushpani Samarpayami॥

16. Granthi Puja (ग्रन्थि पूजा)

Now perform Granthi Puja (to prepare sacred thread for Doraka by making thirteen knots) while chanting following Mantra(s).

Granthi Puja Mantra in Hindi

Anjani Sunave Namah, Prathama Granthim Pujayami।
Hanumate Namah, Dwitiya Granthim Pujayami।
Vayuputraya Namah, Tritiya Granthim Pujayami।
Mahabalaya Namah, Chaturtha Granthim Pujayami।
Rameshtaya Namah, Panchama Granthim Pujayami।
Phalguna Sakhaya Namah, Shashthama Granthim Pujayami।
Pingakshaya Namah, Saptama Granthim Pujayami।
Amita Vikramaya Namah, Ashtama Granthim Pujayami।
Sita Shoka Vinashanaya Namah, Navama Granthim Pujayami।
Kapishwaraya Namah, Dashama Granthim Pujayami।
Lakshmana Prana Datre Namah, Ekadasha Granthim Pujayami।
Dashagrivadarpaghnaya Namah, Dwadasha Granthim Pujayami।
Bhavishyadbrahmane Namah, Trayodasha Granthim Pujayami।

17. Anga Puja (अङ्ग पूजा)

Now worship those Gods who are body parts of Lord Hanuman itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Lord Hanuman statue with right hand while chanting following Mantra(s).

Anga Puja Mantra in Hindi

Hanumate Namah, Padau Pujayami।
Sugriva Sakhaya Namah, Gulphau Pujayami।
Angada Mitraya Namah, Janghe Pujayami।
Ramadasaya Namah, Uru Pujayami।
Akshaghnaya Namah, Katim Pujayami।
Lanka Dahanaya Namah, Balam Pujayami।
Ramamanidaya Namah, Nabhim Pujayami।
Sagarollanghanaya Namah, Madhyam Pujayami।
Lanka Mardanaya Namah, Keshavalim Pujayami।
Sanjivanihartre Namah, Stanau Pujayami।
Saumitrapranadaya Namah, Vakshah Pujayami।
Kunthita Dasha Kanthaya Namah, Kantham Pujayami।
Ramabhisheka Karine Namah, Hastau Pujayami।
Mantrarachita Ramayanaya Namah, Vaktram Pujayami।
Prasannadavadanaya Namah, Vadanam Pujayami।
Pinganetraya Namah, Netre Pujayami।
Shruti Paragaya Namah, Shrutim Pujayami।
Urdhvapundradharine Namah, Kapolam Pujayami।
Manikanthamaline Namah, Shirah Pujayami।
Sarvabhishta Pradaya Namah, Sarvangam Pujayami।

18. Dhupam (धूपं)

Now offer Dhupa to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Dhupam Mantra in Hindi

Divyam Saguggulam Sajyam Dashangam Savahnikam।
Grihana Marute Dhupam Supriyam Ghranatarpanam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Dhupamaghrapayami॥

19. Deepam (दीपं)

Now offer Deep to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Deepam Mantra in Hindi

Ghrita Puritamujjvalam Sitasuryasamaprabham।
Atulam Tava Dasyami Vrata Purtye Sudipakam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Deepam Darshayami॥

20. Naivedya (नैवेद्य)

Now offer Naivedya to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Naivedya Mantra in Hindi

Sashakapupasupadyapayasani Cha Yatvatah।
Sakshira Dadhi Sajyam Cha Sapupam Ghritapachitam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Naivedyam Nivedayami॥

21. Paniya (पानीय)

Now offer pure water to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Paniya Mantra in Hindi

Godavari Jalam Shuddham Swarna Patrahritam Priyam।
Paniyam Pavanodbhutam Swikuru Tvam Dayanidhe॥

॥Om Shri Hanumate Namah Paniyam Samarpayami॥

22. Uttaraposhana (उत्तरापोषण)

Now offer water to Lord Hanuman for Uttaraposhana (ritual of Achamana and thanksgiving to Anna-Datta) while chanting following Mantra.

Uttaraposhana Mantra in Hindi

Aposhanam Namasteastu Paparashi Trinanalam।
Krishnaveni Jalenaiva Kurushva Pavanatmaja॥

॥Om Shri Hanumate Namah Uttaraposhanam Samarpayami॥

23. Hasta Prakshalana (हस्त प्रक्षालन)

Now offer water to Lord Hanuman for the washing of hands while chanting following Mantra.

Hasta Prakshalana Mantra in Hindi

Diwakara Sutanita Jalena Sprisha Gandhina।
Hastaprakshalanarthaya Swikurushva Dayanidhe॥

॥Om Shri Hanumate Namah Hastau Prakshalayitum Jalam Samarpayami॥

24. Shuddha Achamaniyam (शुद्ध आचमनीयं)

Now offer Gangajal or pure water to Lord Hanuman for Achamana while chanting following Mantra.

Shuddha Achamaniyam Mantra in Hindi

Raghuvirapada Nyasasthira Manasa Marute।
Kaveri Jala Purnena Swikurvachamaniyakam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Shuddha Achamaniyam Jalam Samarpayami॥

25. Suvarna Pushpa (सुवर्ण पुष्प)

Now offer gold color or yellow flowers to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Suvarna Pushpa Mantra in Hindi

Vayuputra Namastubhyam Pushpam Sauvarnakam Priyam।
Pujayishyami Te Murdhina Navaratna Samujjvalam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Suvarna Pushpam Samarpayami॥

26. Tambula (ताम्बूल)

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Tambula Mantra in Hindi

Tambulamanagha Swamin Prayatnena Prakalpitam।
Avalokya Nityam Te Purato Rachitam Maya॥

॥Om Shri Hanumate Namah Tambulam Samarpayami॥

27. Nirajana/Aarti (नीराजन/आरती)

After Tambula Samarpan, perform Lord Hanuman Aarti after chanting following Mantra.

Nirajana Mantra in Hindi

Shatakotimaharatna Divyasadratna Patrake।
Nirajana Midam Drishteratithi Kuru Marute॥

॥Om Shri Hanumate Namah Nirajanam Samarpayami॥

28. Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)

Now offer Pushpanjali to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Pushpanjali Mantra in Hindi

Murdhanam Divo Aratim Prithivya Vaishvanaramrita Ajatamagnim।
Kavim Samrajamatithim Jananama Sanna Patram Janayanta Devah॥

॥Om Shri Hanumate Namah Pushpanjali Samarpayami॥

29. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Lord Hanuman) with flowers while chanting following Mantra.

Pradakshina Mantra in Hindi

Papoaham Papakarmaham Papatma Paapa Sambhavah।
Trahimam Pundarikaksha Sarva Paapa Haro Bhavah॥

॥Om Shri Hanumate Namah Pradakshinam Samarpayami॥

30. Namaskara (नमस्कार)

Now pay homage to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Namaskara Mantra in Hindi

Namasteastu Mahavira Namaste Vayunandanah।
Vilokya Kripaya Nityam Trahimam Bhakta Vatsalah॥

॥Om Shri Hanumate Namah Namaskaram Samarpayami॥

31. Doraka Grahana (दोरक ग्रहण)

Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread prepared during Granthi Puja) and tie it to the right hand while chanting following Mantra.

Doraka Grahana Mantra in Hindi

Ye Putra Pautradi Samasta Bhagyam Vanchhati Vayostanayan Prapujya।
Trayodashagranthiyutam Tadamkavadhnanti Haste Varadora Sutram॥

॥Om Shri Hanumate Namah Doraka Grahanam Karomi॥

32. Purvadora-Kottarana (पूर्वदोर-कोत्तारण)

After Dorak Grahanam, perform the ritual of Purvadora-Kottarana while chanting following Mantra.

Purvadora-Kottarana Mantra in Hindi

Anjani Garbha Sambhuta Ramakaryartha Sambhavah।
Varadorakrita Bhasa Raksha Mam Prativatsaram॥

॥Om Shri Hanumate Namah Purvadorakamuttarayami॥

33. Prarthana (प्रार्थना)

Now pray to Lord Hanuman while chanting following Mantra.

Prarthana Mantra in Hindi

Anena Bhagwan Karya Pratipadaka Vigrahah।
Hanuman Prinito Bhutva Prarthito Hridi Tishtatu॥

॥Om Shri Hanumate Namah Prarthanam Karomi॥

34. Vayana Dana (वायन दान)

Now offer Vayana (sweets, etc.) while chanting following Mantra.

Vayana Dana Mantra in Hindi

Yasya Smritya Cha Namottaya Tayo Yajnakriyadishu।
Nyunam Sampurnatam Yati Sadyo Vande Tamachyutam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Vayanam Dadami॥

35. Vayana Grahana (वायन ग्रहण)

The following Mantra should be chanted while accepting the offered Vayana.

Vayana Grahana Mantra in Hindi

Dadati Pratigrahnati Hanumaneva Nah Swayam।
Vratasyasya Cha Purtyartham Prati Grahnatu Vayanam॥

॥Om Shri Hanumate Namah Vayanam Pratigrahyami॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation