☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Rama Navami Puja Vidhi | Shodashopachara Shri Rama Puja during Rama Navami

DeepakDeepak

Lord Rama Puja Vidhi

Lord Rama Puja Vidhi

We are giving detailed Rama Navami Puja Vidhi which is observed on Rama Navami day. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Rama Navami Puja Vidhi.

1. Dhyanam (ध्यानम्)

Puja should begin with the meditation of Lord Rama. Dhyana should be done in front of already installed Lord Rama statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Lord Shri Rama.

Rama Navami Puja
Lord Rama Abhishekam during Rama Navami
Rama Dhyana Mantra in Hindi

Komalaksham Vishalakshamindranila Samaprabham।
Dakshinange Dasharatham Putravekshanatatparam॥
Prishthato Lakshamanam Devam Sachchhatram Kanakaprabham।
Parshve Bharata Shatrughnau Talavrintakaravubhau।
Agrevyagram Hanumantam Ramanugraha Kankshinam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Dhyanat Dhyanam Samarpayami॥

2. Avahanam (आवाहनं)

After Dhyana of Lord Rama, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Aavahan Mudra (Aavahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Rama Avahana Mantra in Hindi

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapata।
Sa Bhusamam Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Avahayami Vishvesham Janakivallabham Prabhum।
Kaushalyatanayam Vishnum Shriramam Prakriteh Param॥

Shri Sita Sahita Shri Ramachandram Sangam
Saparivaram Sayudham Sashaktikam Avahayami॥

3. Asanam (आसनं)

After Lord Rama has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Asanam Mantra in Hindi

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥
Rajadhiraja Rajendra Ramachandra Mahipate।
Ratnasimhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Asanam Samarpayami॥

4. Padya (पाद्य)

After offering seat to Lord Rama offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.

Rama Padya Mantra in Hindi

Etavanasya Mahima Ato Jyayagamshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥
Trailokyapavanananta Namaste Raghunayaka।
Padyam Grihana Rajarshe Namo Rajivalochana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Padayoh Padyam Samarpayami॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Shri Rama for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Rama Arghya Mantra in Hindi

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥
Paripurna Parananda Namo Ramaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishno Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Arghyam Samarpayami॥

6. Achamaniyam (आचमनीयं)

After Arghya offering, offer water to Shri Rama for Achamana (water for sipping) while chanting following Mantra.

Rama Achamaniyam Mantra in Hindi

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥
Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnanarupine।
Grihanachamanam Rama Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

7. Madhuparka (मधुपर्कं)

After Achamana offering, offer honey and milk to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Madhuparka Mantra in Hindi

Namah Shri Vamadevaya Tattvajnana Svarupine।
Madhuparkam Grihanedam Janakipataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Madhuparkam Samarpayami॥

8. Snanam (स्नानं)

After Madhuparka offering, offer water to Shri Rama for the bath while chanting following Mantra.

Rama Snanam Mantra in Hindi

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥
Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Prasida Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Snanam Samarpayami॥

9. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Panchamrita Snanam Mantra in Hindi

Panchamrita Mayanitam Payo Dadhi Ghritam Madhu।
Sharkara Cheti Tadbhaktya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Panchamrita Snanam Samarpayami॥

10. Vastra (वस्त्र)

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Vastra Mantra in Hindi

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥
Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥
Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Tvam Grihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Vastram Samarpayami॥

11. Yajnopavita (यज्ञोपवीत)

After Vastra offering, offer Yajnopavita to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Yajnopavitam Mantra in Hindi

Tasmadyajnatsarvahutah Sambhritam Prishadajyam।
Pashuganstaganshchakre Vayavyan Aranyan Gramyashchaye॥
Kshutpipasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham।
Abhutimasamriddhim Cha Sarvam Nirnudame Grihat॥
Shri Ramachyuta Yajnesha Shridharananta Raghava।
Brahmasutram Sottariyam Grihana Raghunandana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Yajnopavitam Samarpayami॥

12. Gandha (गन्ध)

After Yajnopavita offering, offer scent to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Gandha Samarpan Mantra in Hindi

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥
Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kumkumagaru Kasturi Karpuronmishrachandanam।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Rama Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Gandham Samarpayami॥

13. Pushpani (पुष्पाणि)

After Gandha offering, offer flowers to Lord Rama while chanting following Mantra.

Rama Pushpa Samarpana Mantra in Hindi

Tasmadashva Ajayanta Ye Ke Chobhayadatah।
Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmajjata Ajavayah॥
Tulasi Kunda Mandara Jati Punnaga Champakaih।
Kadamba Karaviraishcha Kusumaih Shatapatrakaih॥
Nilambujairbilvapatraih Pushpamalyaishcha Raghava।
Pujayishyamyaham Bhaktya Grihana Tvam Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pushpani Samarpayami॥

14. Atha Angapuja (अथ अङ्गपूजा)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Rama itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Lord Rama Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Rama Atha Anga Puja Mantra in Hindi

Om Shri Ramachandraya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Ravanantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Uru Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Janghe Pujayami॥
Om Lakshmanagrajaya Namah। Kati Pujayami॥

Om Vishvamurtaye Namah। Medhra Pujayami॥
Om Vishvamitra Priyaya Namah। Nabhim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Hridayam Pujayami॥
Om Shrikanthaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahu Pujayami॥
Om Raghudvahaya Namah। Mukham Pujayami॥

Om Padmanabhaya Namah। Jihvam Pujayami॥
Om Damodaraya Namah। Dantan Pujayami॥
Om Sitapataye Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Jnanagamyaya Namah। Shirah Pujayami॥
Om Sarvatmane Namah। Sarvangam Pujayami॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Sarvangani Pujayami॥

15. Dhupam (धूपं)

After Anga Puja, offer Dhupa to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Dhupa Samarpan Mantra in Hindi

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Ramachandra Mahipalo Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Dhupam Aghrapayami॥

16. Deepam (दीपं)

After Dhupa offering, offer Deep to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Deepam Mantra in Hindi

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Grihana Mangalam Deepam Trailokya Timirapaham॥
Jyotisham Pataye Tubhyam Namo Ramayaavedhase।
Grihana Deepakam Chaiva Trailokya Timirapaham॥
Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Deepam Darshayami॥

17. Naivedya (नैवेद्य)

After Deep offering, offer Naivedya to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Naivedya Mantra in Hindi

Idam Divyannamamritam Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Ramachandresha Naivedyam Sitesha Pratigrihyatam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Om Namo Ramachandraya।
Shri Janaki Sahita Ramachandraya Namah।
Naivedyam Samarpayami॥
Naivedyante Achamaniyam Jalam Samarpayami॥

18. Phalam (फलम्)

After Naivedya offering, offer fruits to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Phalam Mantra in Hindi

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavet Janmani Janmani॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Phalam Samarpayami॥

19. Tambulam (ताम्बूलं)

After Phalam offering, offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Tambulam Mantra in Hindi

Nagavallidalairyuktam Pugiphalasamanvitam।
Tambulam Grihyatam Rama Karpuradisamanvitam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pugiphala Tambulam Samarpayami॥

20. Dakshina (दक्षिणा)

After Tambula offering, offer Dakshina (gift) to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Dakshina Mantra in Hindi

Hiranya Garbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

21. Nirajan (नीराजन)

Now offer Nirajan (Aarti) to Shri Rama while chanting following Mantra. After chanting Nirajanam Mantra perform Shri Rama Aarti.

Rama Nirajan Mantra in Hindi

Nrityairgitaishcha Vadyaishcha Puranapathanadibhih।
Pujopacharairakhilaih Santushto Bhava Raghava॥
Mangalartham Mahipala Nirajanamidam Hare।
Samgrihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Nirajanam Samarpayami॥

22. Mantra Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)

Now offer Pushpanjali to Shri Rama while chanting following Mantra.

Rama Pushpanjali Mantra in Hindi

Yajnena Yajnamayajanta Devah Tani Dharmani Prathamanyasan।
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah॥
Namo Devadhidevaya Raghunathaya Sharngine।
Chinmayanantarupaya Sitayah Pataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pradakshinan Samarpayami॥

23. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Rama) with flowers while chanting following Mantra.

Rama Pradakshina Mantra in Hindi

Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥
Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Yani Kani Cha Papani Brahmahatyasamani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pradakshinam Samarpayami॥

24. Kshamapana (क्षमापण)

After Pradakshina, seek pardon from Shri Rama for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.

Rama Kshamapana Mantra in Hindi

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥
Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

॥ Iti Rama Navami Puja Vidhih Sampurnah ॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation