☰
Search
Mic
हि
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

श्री अर्धनारीश्वर के 1000 नाम | श्री अर्धनारीश्वर की सहस्रनामावली

DeepakDeepak

अर्धनारीश्वर 1000 नाम

श्री अर्धनारीश्वर की सहस्रनामावली

1
ॐ अखण्डमण्डलाकाराय नमः।
2
ॐ अखिलाण्डेकनायिकायै नमः।
3
ॐ अमरेन्द्रार्चितपदाय नमः।
4
ॐ अमरारिनिषूदिन्यै नमः।
5
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
6
ॐ अनन्तकोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।
7
ॐ अनन्ताय नमः।
8
ॐ अनन्तभूतेश्यै नमः।
9
ॐ अजिताय नमः।
10
ॐ अमितविक्रमायै नमः।
11
ॐ अविनाशपदस्थेम्ने नमः।
12
ॐ अवाङ्मनसगोचरायै नमः।
13
ॐ अनन्तकोटिकल्याणगुणाय नमः।
14
ॐ अनन्तगुणाश्रयायै नमः।
15
ॐ अघघ्ने नमः।
16
ॐ अघसंहन्यै नमः।
17
ॐ अवेद्याय नमः।
18
ॐ अदितिवन्दितायै नमः।
19
ॐ अपवर्गप्रदात्रे नमः।
20
ॐ अखिलाभीष्टदायिन्यै नमः।
21
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
22
ॐ आदित्यायुतभासुरायै नमः।
23
ॐ आगमाभ्यर्चितपदाय नमः।
24
ॐ आमायार्थविलासिन्यै नमः।
25
ॐ आखण्डलमुखस्तुत्याय नमः।
26
ॐ आत्मानन्दविधायिन्यै नमः।
27
ॐ आशापालसमाराध्याय नमः।
28
ॐ आधिव्याधिविनाशिन्यै नमः।
29
ॐ आपददीन्द्रदम्भोलये नमः।
30
ॐ आपन्नार्तिप्रभञ्जनायै नमः।
31
ॐ आदित्यमण्डलान्तःस्थाय नमः।
32
ॐ आदिशक्तिस्वपिरूण्यै नमः।
33
ॐ आशावराम्बरधराय नमः।
34
ॐ आशान्तैश्वर्यदायिन्यै नमः।
35
ॐ आनन्दलहरीपूर्णाय नमः।
36
ॐ आनन्दोल्लासशालिन्यै नमः।
37
ॐ आचान्तदुरितस्तोमाय नमः।
38
ॐ आधाराधेयरूपिण्यै नमः।
39
ॐ आध्यात्मिकाधिशमनाय नमः।
40
ॐ आगोवृन्दनिवारिण्यै नमः।
41
ॐ इन्दिरापतिपूज्याङ्घ्रये नमः।
42
ॐ इन्द्रादिस्तुतवैभवायै नमः।
43
ॐ इभचर्माम्बरधराय नमः।
44
ॐ इभकुम्भनिभस्तन्यै नमः।
45
ॐ इभवक्त्रमहासेनजनकाय नमः।
46
ॐ इष्टदायिन्यै नमः।
47
ॐ इष्टिघ्नाय नमः।
48
ॐ इष्टिकर्त्र्यै नमः।
49
ॐ इयत्तातीतविक्रमाय नमः।
50
ॐ इच्छाज्ञानक्रियाशक्त्यै नमः।
51
ॐ इच्छाकलितविग्रहाय नमः।
52
ॐ इन्दिराभारतीदत्तहस्तयुग्मोल्लसत्करायै नमः।
53
ॐ इन्द्रयज्ञसुखाराध्याय नमः।
54
ॐ इडापिङ्गलामध्यगायै नमः।
55
ॐ इहामुत्रसुखाराध्याय नमः।
56
ॐ इन्दुबिम्बसमाननायै नमः।
57
ॐ इनेन्दुवह्निनयनाय नमः।
58
ॐ इन्दुचूडकुटुम्बिन्यै नमः।
59
ॐ इन्द्रियादिगुणातीताय नमः।
60
ॐ इन्द्राणीस्तुतिमोदितायै नमः।
61
ॐ ईषत्स्मितमुखाम्भोजाय नमः।
62
ॐ ईश्वरार्धशरीरिण्यै नमः।
63
ॐ ईश्वराय नमः।
64
ॐ ईशवनितायै नमः।
65
ॐ ईड्याय नमः।
66
ॐ ईशित्वसिद्धिदायै नमः।
67
ॐ ईशानादिब्रह्मरूपाय नमः।
68
ॐ ईहाधिकफलप्रदायै नमः।
69
ॐ ईकारार्थरहस्यज्ञाय नमः।
70
ॐ ईकारार्थस्वरूपिण्यै नमः।
71
ॐ ईतिबाधाप्रशमनाय नमः।
72
ॐ ईशमायाविलासिन्यै नमः।
73
ॐ ईड्याय नमः।
74
ॐ ईशजीवातवे नमः।
75
ॐ ईषणात्यक्तचेतनाय नमः।
76
ॐ ईदृगित्यसंवेद्यायै नमः।
77
ॐ ईषणोर्जितदानवाय नमः।
78
ॐ ईशित्र्यै नमः।
79
ॐ ईप्सितकराय नमः।
80
ॐ ईश्वरत्वविधायिन्यै नमः।
81
ॐ उक्षेन्द्रवाहनारूढाय नमः।
82
ॐ उत्पत्तिलयवर्जितायै नमः।
83
ॐ उन्नतैश्वर्यसम्पन्नाय नमः।
84
ॐ उत्सेधपददायिन्यै नमः।
85
ॐ उषापतिसमाराध्याय नमः।
86
ॐ उषाकोटिसमर्चितायै नमः।
87
ॐ उषर्बुधाक्षिनिर्दग्धानङ्गाय नमः।
88
ॐ उरुपराक्रमायै नमः।
89
ॐ उग्राय नमः।
90
ॐ उग्रप्रतापायै नमः।
91
ॐ उमापतये नमः।
92
ॐ उदारधिये नमः।
93
ॐ उद्यद्भानुप्रतीकाशाय नमः।
94
ॐ उन्नतस्तनमण्डलायै नमः।
95
ॐ उग्रदानवसंहत्रे नमः।
96
ॐ उत्सवप्रियमानसायै नमः।
97
ॐ उष्णिक्छन्दः स्वरूपाढ्याय नमः।
98
ॐ उरगाद्रिनिवासिन्यै नमः।
99
ॐ उदग्रश्रिये नमः।
100
ॐ उपनिषदुद्यानचरकोकिलायै नमः।
101
ॐ ऊर्वशीगीतसन्तुष्टाय नमः।
102
ॐ ऊर्ध्वाम्नायनिवासिन्यै नमः।
103
ॐ अर्ध्वरेतसे नमः।
104
ॐ ऊर्ध्वगत्यै नमः।
105
ॐ ऊनाधिकविवर्जिताय नमः।
106
ॐ ऊर्ध्वाण्डजन्मधारिण्यै नमः।
107
ॐ ऊर्जिताखिलशत्रुकाय नमः।
108
ॐ ऊष्माग्निकणसन्तप्तदिनेशाग्नीन्दुभालकायै नमः।
109
ॐ ऊचिषे नमः।
110
ॐ ऊचिष्मत्यै नमः।
111
ॐ ऊर्म्याय नमः।
112
ॐ ऊरुदेशान्तमार्दवायै नमः।
113
ॐ ऊरव्योत्तमवेषाय नमः।
114
ॐ ऊर्ध्वयोगातिगामिन्यै नमः।
115
ॐ ऊनवाच्याय नमः।
116
ॐ ऊनसाम्यायै नमः।
117
ॐ ऊर्ध्वताण्डवपण्डिताय नमः।
118
ॐ ऊर्ध्वलास्यसहायायै नमः।
119
ॐ ऊरीकृतसमस्तदाय नमः।
120
ॐ ऊर्जस्वन्मणिमालाढ्यायै नमः।
121
ॐ ऋग्यजुःसामगायनाय नमः।
122
ॐ ऋभुक्षास्तुतपादाब्जाये नमः।
123
ॐ ऋषिपत्नीसमर्चिताय नमः।
124
ॐ ऋषिराजर्षिसंवेद्यायै नमः।
125
ॐ ऋषये नमः।
126
ॐ ऋणविमोचिन्यै नमः।
127
ॐ ऋग्यजुःसामसारज्ञाय नमः।
128
ॐ ऋचां प्राचीतिसन्नुतायै नमः।
129
ॐ रुद्राक्षमालिकाभूषाय नमः।
130
ॐ रुद्राणीकोटिसेवितायै नमः।
131
ॐ रुद्रकोटिजितामित्राय नमः।
132
ॐ ऋतुशोणाम्बरावृतायै नमः।
133
ॐ ऋतुलक्ष्मीसहस्रेशाय नमः।
134
ॐ ऋक्षराजसमाननायै नमः।
135
ॐ ऋणत्रयविमुक्ताय नमः।
136
ॐ ऋणपातकनाशिन्यै नमः।
137
ॐ ऋगादिवेदविनुताय नमः।
138
ॐ ऋग्वेदार्थस्वरूपिण्यै नमः।
139
ॐ ऋतुनाथसखारातये नमः।
140
ॐ ऋतुकालमहोज्ज्वलायै नमः।
141
ॐ क्रूरपापपरीहाराय नमः।
142
ॐ क्रूरलोकपराङ्मुख्यै नमः।
143
ॐ रूपनिर्जितकन्दर्पाय नमः।
144
ॐ रूपलावण्यवारिधये नमः।
145
ॐ रूप्याचलनिवासाय नमः।
146
ॐ रूपयौवनशालिन्यै नमः।
147
ॐ भ्रूणयोगिगणाराध्याय नमः।
148
ॐ भ्रूणहार्तिविनाशिन्यै नमः।
149
ॐ भूभङ्गविलसद्वक्त्राय नमः।
150
ॐ भ्रूजितेन्द्रशरासनायै नमः।
151
ॐ लुप्तकन्दर्पगात्राय नमः।
152
ॐ श्लिष्टकान्तकलेवरायै नमः।
153
ॐ लुण्ठितारिपुराय नमः।
154
ॐ क्लृप्तवृत्तिसुराङ्गनायै नमः।
155
ॐ लब्धभक्तिप्रेयसे नमः।
156
ॐ लब्धभोगविडम्बिन्यै नमः।
157
ॐ लुलायवाहनारातये नमः।
158
ॐ लुलायासुरमर्दिन्यै नमः।
159
ॐ लुब्धभस्माङ्गरागाढ्याय नमः।
160
ॐ क्लृप्ताकल्पसमुज्ज्वलायै नमः।
161
ॐ लूनब्रह्मशिरसे नमः।
162
ॐ लीढमदिरामोदविह्वलायै नमः।
163
ॐ क्लीब्याय नमः।
164
ॐ क्लीङ्कारनिलयायै नमः।
165
ॐ श्लाघ्याय नमः।
166
ॐ श्लाघ्यगुणाश्रयायै नमः।
167
ॐ म्लानेतरमुखाम्भोजाय नमः।
168
ॐ ब्लूं बीजार्थस्वरूपिण्यै नमः।
169
ॐ एणाङ्कचूडाय नमः।
170
ॐ एकाक्षर्यै नमः।
171
ॐ एकस्मै नमः।
172
ॐ एकान्तवासिन्यै नमः।
173
ॐ एषणारहिताय नमः।
174
ॐ एणलोचनायै नमः।
175
ॐ एधितोत्सवाय नमः।
176
ॐ एकान्तपूजनप्रीतायै नमः।
177
ॐ एकान्तध्यानतत्पराय नमः।
178
ॐ एकभोगायै नमः।
179
ॐ एकसौख्याय नमः।
180
ॐ एकैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः।
181
ॐ एकभक्ताय नमः।
182
ॐ एकगुणायै नमः।
183
ॐ एकान्ताध्वरदीक्षिताय नमः।
184
ॐ एकवीरप्रभापूरनिमज्जत्प्रियमानसायै नमः।
185
ॐ एनःकान्तारदावाग्नये नमः।
186
ॐ एकप्राभवशालिन्यै नमः।
187
ॐ एकसिद्धाय नमः।
188
ॐ एकक्लृप्त्यै नमः।
189
ॐ एकसृष्टये नमः।
190
ॐ एधितायै नमः।
191
ॐ एलाकर्पूरताम्बूलप्रीताय नमः।
192
ॐ एकान्तपूजितायै नमः।
193
ॐ एकविद्याय नमः।
194
ॐ एककान्तायै नमः।
195
ॐ एकभक्तिमदर्चिताय नमः।
196
ॐ ऐङ्कारबीजमात्राढ्यायै नमः।
197
ॐ ऐरावतपतिस्तुताय नमः।
198
ॐ ऐरावतसमारूढायै नमः।
199
ॐ ऐन्द्रलोकसमाश्रयाय नमः।
200
ॐ ऐकारशुक्तिकामुक्तामणये नमः।
201
ॐ ऐरावणार्चिताय नमः।
202
ॐ ऐङ्कारादर्शबिम्बश्रियै नमः।
203
ॐ ऐङ्कारप्रतिभूमिकाय नमः।
204
ॐ ऐङ्कारमन्त्रसर्वस्वायै नमः।
205
ॐ ऐश्वर्याधिकशोभनाय नमः।
206
ॐ ऐन्द्रलोकविधात्र्यै नमः।
207
ॐ ऐश्वर्याष्टकदायकाय नमः।
208
ॐ ऐं ऐं-पदजपप्रीताय नमः।
209
ॐ ऐङ्कारमनुजापिकायै नमः।
210
ॐ ओङ्काररूपाय नमः।
211
ॐ ओङ्कारनिलयायै नमः।
212
ॐ पदाभिधाय नमः।
213
ॐ ओजोवत्यै नमः।
214
ॐ ओजस्विने नमः।
215
ॐ ओतप्रोतविवर्जितायै नमः।
216
ॐ ओषधीशार्धचूडाय नमः।
217
ॐ ओषधीफल-दायिन्यै नमः।
218
ॐ ओडामरेश्वराराध्याय नमः।
219
ॐ ओड्याणाभरणोज्ज्वलायै नमः।
220
ॐ तद्ब्रह्मपदस्थेम्ने नमः।
221
ॐ ओड्याणपीठवासिन्यै नमः।
222
ॐ ओमित्येकाक्षरपदाय नमः।
223
ॐ ओषधीशसमाननायै नमः।
224
ॐ ओघीकृतमहातेजसे नमः।
225
ॐ ओघत्रयविलासिन्यै नमः।
226
ॐ ओसारमूलिकाकन्दाय नमः।
227
ॐ ओङ्कारावालवल्लर्यै नमः।
228
ॐ ओङ्कारगिरिहयरृक्षाय नमः।
229
ॐ नमस्कार वाच्यकायै नमः।
230
ॐ ओमापोज्योतिरादित्याय नमः।
231
ॐ ओडीशानन्दरूपिण्यै नमः।
232
ॐ औपम्यरहिताय नमः।
233
ॐ औदार्यशालिन्यै नमः।
234
ॐ औपद्रवापहाय नमः।
235
ॐ औडाय नमः।
236
ॐ और्वानलरुचये नमः।
237
ॐ औन्नत्यपददायिन्यै नमः।
238
ॐ औपासनपराय नमः।
239
ॐ औपनिषदर्थस्वरूपिण्यै नमः।
240
ॐ अम्बिकापतये नमः।
241
ॐ अम्बायै नमः।
242
ॐ अन्तर्यामिणे नमः।
243
ॐ अन्तरात्मिकायै नमः।
244
ॐ अण्डकोटिसहस्रेशाय नमः।
245
ॐ अण्डाद्बाह्यनिकेतनायै नमः।
246
ॐ अन्धकासुरसंहारिणे नमः।
247
ॐ अन्तस्तिमिरभेदिन्यै नमः।
248
ॐ अन्तकारये नमः।
249
ॐ अनन्तश्रियै नमः।
250
ॐ अनन्ताय नमः।
251
ॐ अनन्तपूजितायै नमः।
252
ॐ अञ्जनातनयाराध्याय नमः।
253
ॐ अजनार्थविधायिन्यै नमः।
254
ॐ अङ्गीकृतमहाक्ष्वेलाय नमः।
255
ॐ अङ्कारोपितषण्मुखायै नमः।
256
ॐ अंशुमते नमः।
257
ॐ अंशुमत्सेव्यायै नमः।
258
ॐ अन्तकारातये नमः।
259
ॐ अङ्गनायै नमः।
260
ॐ अष्टविद्येश्वराराध्याय नमः।
261
ॐ अष्टसिद्धिविधायिन्यै नमः।
262
ॐ अष्टमूर्तये नमः।
263
ॐ अष्टलक्ष्मीसेविताङ्घ्रिसरोरुहायै नमः।
264
ॐ अष्टाविंशागमस्तुत्याय नमः।
265
ॐ अष्टात्रिंशत्कलात्मिकायै नमः।
266
ॐ अष्टदिक्पालसेव्याङ्घ्रये नमः।
267
ॐ अष्टाष्टककलात्मकायै नमः।
268
ॐ अष्टादशपुराणज्ञाय नमः।
269
ॐ अष्टादशपुरीश्वर्यै नमः।
270
ॐ अष्टदिग्गजसंवीताय नमः।
271
ॐ अष्टवर्णविलासिन्यै नमः।
272
ॐ अष्टापदाद्रिकोदण्डाय नमः।
273
ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः।
274
ॐ अष्टभैरवसंवीताय नमः।
275
ॐ अष्टद्वयवयोज्ज्वलायै नमः।
276
ॐ अष्टाक्षरीजपपराय नमः।
277
ॐ अष्टवाग्देवतावृतायै नमः।
278
ॐ अर्धाद्रिशिखरावासाय नमः।
279
ॐ अर्धनारीश्वरप्रियायै नमः।
280
ॐ अष्टाङ्गयोगनिरताय नमः।
281
ॐ अष्टशक्तिपरीवृतायै नमः।
282
ॐ अष्टापदमहापीठाय नमः।
283
ॐ अष्टापदगिरिस्थितायै नमः।
284
ॐ आश्चर्यशीलाय नमः।
285
ॐ आश्चर्यनिलयायै नमः।
286
ॐ आश्चर्याय नमः।
287
ॐ आश्चर्यजन्यै नमः।
288
ॐ आश्चर्यनिष्ठाय नमः।
289
ॐ आश्चर्यदायिन्यै नमः।
290
ॐ आर्तिघ्नाय नमः।
291
ॐ आर्तिसंहर्त्र्यै नमः।
292
ॐ आकस्मिकमहोज्ज्वलाय नमः।
293
ॐ कल्याण्यै नमः।
294
ॐ कलिताकल्पाय नमः।
295
ॐ कल्याणाचलवासिन्यै नमः।
296
ॐ कमनीयगुणावासाय नमः।
297
ॐ कमलाक्षसहोदर्यै नमः।
298
ॐ कञ्जभूजनकाय नमः।
299
ॐ कञ्जनेत्र्यै नमः।
300
ॐ कर्मफलप्रदाय नमः।
301
ॐ कर्मकर्त्र्यै नमः।
302
ॐ कालकालाय नमः।
303
ॐ कन्दर्पावहदर्शनायै नमः।
304
ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः।
305
ॐ कमलाक्ष्यै नमः।
306
ॐ कपालभृते नमः।
307
ॐ कात्यायन्यै नमः।
308
ॐ कालकालाय नमः।
309
ॐ काव्यालापविनोदिन्यै नमः।
310
ॐ काट्याय नमः।
311
ॐ कपर्दिसुखदायै नमः।
312
ॐ कैलासशिखरालयाय नमः।
313
ॐ कामेश्वरालिङ्गिताङ्यै नमः।
314
ॐ कामदाय नमः।
315
ॐ कलिनाशिन्यै नमः।
316
ॐ कर्मिणे नमः।
317
ॐ कामकलायै नमः।
318
ॐ कामकेलिविनोदनाय नमः।
319
ॐ कदम्बवाटीमध्यस्यायै नमः।
320
ॐ कदम्बवननायकाय नमः।
321
ॐ खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः।
322
ॐ खड्गखेटकधारकाय नमः।
323
ॐ खगवाहद्वयादृश्यायै नमः।
324
ॐ खगराजपराक्रमाय नमः।
325
ॐ खगानेकप्रभायै नमः।
326
ॐ खेलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलाय नमः।
327
ॐ खेदघ्नखेचरीयोगदायिन्यै नमः।
328
ॐ खेचरेश्वराय नमः।
329
ॐ खञ्जरीटसमच्छायायै नमः।
330
ॐ खललोकपराङ्मुखाय नमः।
331
ॐ खश्यामायै नमः।
332
ॐ खगतिस्तुत्याय नमः।
333
ॐ खातपातविनाशिन्यै नमः।
334
ॐ खमूर्धजाय नमः।
335
ॐ खगगत्यै नमः।
336
ॐ खगाय नमः।
337
ॐ खगविधायिन्यै नमः।
338
ॐ खड्गरावणपूज्याङ्घ्रये नमः।
339
ॐ खगचारुपयोधरायै नमः।
340
ॐ खण्डिताशेषपाषण्डाय नमः।
341
ॐ खिन्नाभीष्टप्रदायिन्यै नमः।
342
ॐ गङ्गाधराय नमः।
343
ॐ गिरिसुतायै नमः।
344
ॐ गजास्यासुरसूदनाय नमः।
345
ॐ गम्भीरायै नमः।
346
ॐ गगनाकाराय नमः।
347
ॐ गजकुम्भनिभस्तन्यै नमः।
348
ॐ गजचर्मपरीधानाय नमः।
349
ॐ गन्धर्वकुलसेवितायै नमः।
350
ॐ गिरीन्द्रचापाय नमः।
351
ॐ गीर्वाणसन्नुतायै नमः।
352
ॐ गानलोलुपाय नमः।
353
ॐ गुहेभवक्त्रजनन्यै नमः।
354
ॐ गुह्यकेशसखाय नमः।
355
ॐ गुरवे नमः।
356
ॐ गुह्यकाराध्यचरणाय नमः।
357
ॐ गणनाथायै नमः।
358
ॐ गभीरधिये नमः।
359
ॐ गण्यायै नमः।
360
ॐ गुरवे नमः।
361
ॐ गुणातीतायै नमः।
362
ॐ गुणज्ञाय नमः।
363
ॐ गुणमातृकायै नमः।
364
ॐ गोविन्दाय नमः।
365
ॐ गोपिकाराध्यायै नमः।
366
ॐ गोपतये नमः।
367
ॐ गोमत्यै नमः।
368
ॐ गन्धर्वरूपाय नमः।
369
ॐ गन्धर्वकन्याकोटि- समर्चितायै नमः।
370
ॐ घनाय नमः।
371
ॐ घनागमश्यामायै नमः।
372
ॐ घनप्रौढाय नमः।
373
ॐ घनस्तन्यै नमः।
374
ॐ घृणिने नमः।
375
ॐ घृणानिधये नमः।
376
ॐ घ्राणाय नमः।
377
ॐ घृताचीपूज्यपादुकायै नमः।
378
ॐ घण्टामुखसुसंप्रीताय नमः।
379
ॐ घण्टारावविनोदिन्यै नमः।
380
ॐ घनीभूतप्रभापूराय नमः।
381
ॐ घलङ्घलितमेखलायै नमः।
382
ॐ घनसारविलिप्ताङ्गाय नमः।
383
ॐ घनसारसवर्णिन्यै नमः।
384
ॐ घूर्णमानजगत्प्राणाय नमः।
385
ॐ घूर्णितारक्तलोचनायै नमः।
386
ॐ घटोद्भवमुनिस्तुत्याय नमः।
387
ॐ घटोद्भवकृतानत्यै नमः।
388
ॐ घटोद्भवकृतस्रेहाय नमः।
389
ॐ घटाकारकुचद्वयायै नमः।
390
ॐ घोरदंष्ट्राकरालास्याय नमः।
391
ॐ घोरघोरस्वरूपिण्यै नमः।
392
ॐ घोषपालसहस्रेशाय नमः।
393
ॐ घोषान्तःपुरचारिण्यै नमः।
394
ॐ घोषितागमसर्वस्वाय नमः।
395
ॐ घोषिताम्नायवेदितायै नमः।
396
ॐ घोरपापाटवीदावाय नमः।
397
ॐ घोरपातकनाशिन्यै नमः।
398
ॐ घर्मादित्यप्रतीकाशाय नमः।
399
ॐ घर्मसन्तापचन्द्रिकायै नमः।
400
ॐ घर्माग्निहोत्रसुप्रीताय नमः।
401
ॐ घर्माहुतिफलप्रदायै नमः।
402
ॐ चतुरश्रगृहावासाय नमः।
403
ॐ चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः।
404
ॐ चतुश्चक्रसमाराध्याय नमः।
405
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः।
406
ॐ चातुर्यशालिने नमः।
407
ॐ चतुरायै नमः।
408
ॐ चतुराननदेशिकाय नमः।
409
ॐ चतुष्षष्टिमहादूतीयोगिनीगणसेवितायै नमः।
410
ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
411
ॐ चन्द्रमुख्यै नमः।
412
ॐ चन्द्रादित्याग्निलोचनाय नमः।
413
ॐ चामीकराचलावासायै नमः।
414
ॐ चामीकरमहासनाय नमः।
415
ॐ चारुचामरहस्तश्रीशारदापरिवीजितायै नमः।
416
ॐ चन्द्रिकाधवलाकाराय नमः।
417
ॐ चक्रवाकनिभस्तन्यै नमः।
418
ॐ चापीकृतमहामेरवे नमः।
419
ॐ चापबाणलसत्करायै नमः।
420
ॐ चक्रवालादिनिलयाय नमः।
421
ॐ चक्रवाकप्रियङ्कर्यै नमः।
422
ॐ चक्रदानरताय नमः।
423
ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः।
424
ॐ चारुहासमुखाय नमः।
425
ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः।
426
ॐ चिते नमः।
427
ॐ चिच्छक्तये नमः।
428
ॐ चिद्घनाय नमः।
429
ॐ चिन्ताशोकविवर्जितायै नमः।
430
ॐ चित्राम्बराय नमः।
431
ॐ चित्रवेषायै नमः।
432
ॐ चित्रकृत्याय नमः।
433
ॐ चिदाकृत्यै नमः।
434
ॐ चर्माम्बराय नमः।
435
ॐ चक्रहस्तायै नमः।
436
ॐ चक्रपाणिवरप्रदाय नमः।
437
ॐ चैतन्यकुसुमप्रीतायै नमः।
438
ॐ चैतन्याय नमः।
439
ॐ चारुवादिन्यै नमः।
440
ॐ चमूरुपाणये नमः।
441
ॐ चाम्पेयनासिकायै नमः।
442
ॐ चम्पकप्रियाय नमः।
443
ॐ चञ्चलाक्ष्यै नमः।
444
ॐ चञ्चलात्मने नमः।
445
ॐ चञ्चरीककुलालकायै नमः।
446
ॐ चतुरास्यशिरश्छेत्त्रे नमः।
447
ॐ चण्डासुरनिदिन्यै नमः।
448
ॐ चण्डेश्वराय नमः।
449
ॐ चण्डिकायै नमः।
450
ॐ चित्रकृत्यविशारदाय नमः।
451
ॐ चित्ररूपायै नमः।
452
ॐ चित्तजारये नमः।
453
ॐ चित्यै नमः।
454
ॐ चिन्तितदायकाय नमः।
455
ॐ छान्दोग्यायै नमः।
456
ॐ छन्दसाराध्याय नमः।
457
ॐ छन्दोराशये नमः।
458
ॐ छविच्छादाय नमः।
459
ॐ छन्दोगायै नमः।
460
ॐ छान्दसाराध्याय नमः।
461
ॐ छत्रिण्यै नमः।
462
ॐ छविपञ्जराय नमः।
463
ॐ छायापतिसमाराध्यायै नमः।
464
ॐ छन्दसे नमः।
465
ॐ छायानुसारिण्यै नमः।
466
ॐ छन्दोऽभ्यासैकनिरताय नमः।
467
ॐ छन्दोगस्तुतिमोदिन्यै नमः।
468
ॐ छिन्नारिवर्गसङ्घाताय नमः।
469
ॐ छन्नपातकनाशिन्यै नमः।
470
ॐ छद्मदैत्यकुलच्छेत्रे नमः।
471
ॐ छायामण्डललक्षितायै नमः।
472
ॐ छायातपत्रसंवीताय नमः।
473
ॐ छन्नवीरपरिष्कृतायै नमः।
474
ॐ जननीजनकाय नमः।
475
ॐ जेत्र्यै नमः।
476
ॐ जित्वराय नमः।
477
ॐ जितमत्सरायै नमः।
478
ॐ जगदुज्जीवनकराय नमः।
479
ॐ जराध्वान्तरविप्रभायै नमः।
480
ॐ जगत्प्राणाय नमः।
481
ॐ जगत्कर्त्र्यै नमः।
482
ॐ जगदाह्लाददायकाय नमः।
483
ॐ जनविश्रान्तिदात्र्यै नमः।
484
ॐ जितकामाय नमः।
485
ॐ जयार्चितायै नमः।
486
ॐ जमदग्निसमाराध्याय नमः।
487
ॐ जमदग्निवरप्रदायै नमः।
488
ॐ जङ्गमाजङ्गमोत्सन्नाय नमः।
489
ॐ जङ्गमस्थावरात्मिकायै नमः।
490
ॐ जितामित्राय नमः।
491
ॐ जितक्रोधायै नमः।
492
ॐ जातिवर्णविवर्जिताय नमः।
493
ॐ जातीचम्पकपुन्नागविलसन्नीलकुन्तलायै नमः।
494
ॐ जाग्रदवस्थायाः साक्षिणे नमः।
495
ॐ जागद्रक्षणजाग्रत्यै नमः।
496
ॐ जम्भारिप्रमुखाराध्याय नमः।
497
ॐ जम्भारिमणिमण्डितायै नमः।
498
ॐ जातरूपाचलधनुषे नमः।
499
ॐ जगत्प्रलयसाक्षिण्यै नमः।
500
ॐ झषदिरूपदशकसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः।
501
ॐ झषाक्ष्यै नमः।
502
ॐ झषकेत्वङ्गदाहकाय नमः।
503
ॐ झम्पदाभिधायै नमः।
504
ॐ झर्झरारावरसिकाय नमः।
505
ॐ झल्लरीवाद्यकोविदायै नमः।
506
ॐ झटित्यभीष्टदात्रे नमः।
507
ॐ झलज्झलितमेखलायै नमः।
508
ॐ झषकेत्वङ्गजनकाय नमः।
509
ॐ झरीकृतसुभाषणायै नमः।
510
ॐ ज्ञानाय नमः।
511
ॐ ज्ञप्त्यै नमः।
512
ॐ ज्ञानरूपाय नमः।
513
ॐ ज्ञानज्ञेयविलासिन्यै नमः।
514
ॐ ज्ञानवेद्याय नमः।
515
ॐ ज्ञानगम्यायै नमः।
516
ॐ ज्ञानदाय नमः।
517
ॐ ज्ञानसिद्धिदायै नमः।
518
ॐ ज्ञानाधाराय नमः।
519
ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः।
520
ॐ ज्ञानयज्ञपरायणाय नमः।
521
ॐ ज्ञानदृष्टिप्रतीतायै नमः।
522
ॐ ज्ञानदृष्टिप्रकाशकाय नमः।
523
ॐ ज्ञाननिष्ठायै नमः।
524
ॐ ज्ञाननिधये नमः।
525
ॐ ज्ञातव्यार्थप्रकाशिन्यै नमः।
526
ॐ ज्ञातिहीनाय नमः।
527
ॐ ज्ञानयज्ञदीक्षितायै नमः।
528
ॐ ज्ञानवृद्धिदाय नमः।
529
ॐ ज्ञाननिष्ठजनप्रीतायै नमः।
530
ॐ ज्ञानशास्त्रप्रवर्तकाय नमः।
531
ॐ ज्ञानाम्बुनिधिपूर्णेन्दवे नमः।
532
ॐ ज्ञानामृतमहोदधये नमः।
533
ॐ ज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपत्रिपुटीवीक्षणातिगायै नमः।
534
ॐ टङ्काद्यायुधसम्पन्नाय नमः।
535
ॐ टङ्काराक्षररूपिण्यै नमः।
536
ॐ टङ्काराकारचन्द्रश्रिये नमः।
537
ॐ टङ्कारामृतवर्षिण्यै नमः।
538
ॐ डाकिनीशक्तिसंयुक्ताय नमः।
539
ॐ डाकिन्यादिपरीवृतायै नमः।
540
ॐ डिण्डिमध्वनिसुप्रीताय नमः।
541
ॐ डाडिमीकुसुमप्रभायै नमः।
542
ॐ ढक्कावाद्यविशेषज्ञाय नमः।
543
ॐ ढकाराक्षररूपिण्यै नमः।
544
ॐ ताम्राय नमः।
545
ॐ ताम्राधरायै नमः।
546
ॐ तत्त्वाय नमः।
547
ॐ तटिद्गौर्यै नमः।
548
ॐ तमोनुदाय नमः।
549
ॐ तरुणार्कप्रतीकाशायै नमः।
550
ॐ तरुणेन्दुशिखामणये नमः।
551
ॐ तापत्रयाग्निशमनायै नमः।
552
ॐ तारकाय नमः।
553
ॐ ताम्रलोचनायै नमः।
554
ॐ तरुणाय नमः।
555
ॐ तरुण्यै नमः।
556
ॐ तपोमूर्तये नमः।
557
ॐ त्रयीमय्यै नमः।
558
ॐ तापसान्तरसञ्चारिणे नमः।
559
ॐ तापसीवेषधारिण्यै नमः।
560
ॐ तारस्वरूपाय नमः।
561
ॐ तारेशवदनायै नमः।
562
ॐ ताण्डवप्रियाय नमः।
563
ॐ तन्व्यै नमः।
564
ॐ ताम्रजटाजूटाय नमः।
565
ॐ तमालश्यामलाकृत्यै नमः।
566
ॐ त्र्यम्बकाय नमः।
567
ॐ त्रिकोणेश्यै नमः।
568
ॐ त्रिमूर्तये नमः।
569
ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः।
570
ॐ त्रिकूटज्ञाय नमः।
571
ॐ त्रिकूटेश्यै नमः।
572
ॐ त्रिविष्टपपदप्रदाय नमः।
573
ॐ त्र्यक्षर्यै नमः।
574
ॐ त्रिगुणातीताय नमः।
575
ॐ त्रिदशश्रीसमावृतायै नमः।
576
ॐ त्रिकालज्ञाय नमः।
577
ॐ त्रिलोकेश्यै नमः।
578
ॐ त्रेताग्नये नमः।
579
ॐ त्रिपदात्मिकायै नमः।
580
ॐ देवेशाय दक्षिणामूर्तये नमः।
581
ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः।
582
ॐ देवदानवसेव्याङ्घ्रये नमः।
583
ॐ दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः।
584
ॐ दर्वीकरेन्द्रभूषाढ्याय नमः।
585
ॐ दरान्दोलितलोचनायै नमः।
586
ॐ दिगम्बराय नमः।
587
ॐ दयामूर्तये नमः।
588
ॐ देशिकाय नमः।
589
ॐ दीनवत्सलायै नमः।
590
ॐ देशकालपरिज्ञात्रे नमः।
591
ॐ देशोपद्रवनाशिन्यै नमः।
592
ॐ दीक्षिताय नमः।
593
ॐ दण्डनीतिस्थायै नमः।
594
ॐ देवर्षिगणसेविताय नमः।
595
ॐ दहराकाशनिलयायै नमः।
596
ॐ दुष्टदूराय नमः।
597
ॐ दुरासदायै नमः।
598
ॐ दुःखदारिद्र्यशमनाय नमः।
599
ॐ दुराचारपराङ्मुख्य नमः।
600
ॐ दिनारम्भार्ककोटिश्रिये नमः।
601
ॐ दिव्यज्ञानसुधानिधये नमः।
602
ॐ धनेश्वरसखाय नमः।
603
ॐ धन्यायै नमः।
604
ॐ धनुष्मते नमः।
605
ॐ धनशेवध्यै नमः।
606
ॐ धर्माधाराय नमः।
607
ॐ धर्मपरायै नमः।
608
ॐ धर्माय नमः।
609
ॐ धर्मकृदाश्रयायै नमः।
610
ॐ धीराय नमः।
611
ॐ धैर्यगुणोपेतायै नमः।
612
ॐ धीरोदात्तगुणोत्तराय नमः।
613
ॐ धीमत्यै नमः।
614
ॐ धैर्यनिलयाय नमः।
615
ॐ धराधरसुतायै नमः।
616
ॐ धनिने नमः।
617
ॐ धर्मेतराटवीदावपावकायै नमः।
618
ॐ धर्मविग्रहाय नमः।
619
ॐ धैर्यदात्र्यै नमः।
620
ॐ धैर्यशीलाय नमः।
621
ॐ धौरेयजनवत्सलायै नमः।
622
ॐ नागाचलेन्द्रनिलयाय नमः।
623
ॐ नागकन्यासमर्चितायै नमः।
624
ॐ नागेन्द्रकुण्डलधराय नमः।
625
ॐ नागराजसुपूजितायै नमः।
626
ॐ नागचर्मपरीधानाय नमः।
627
ॐ नागाननगुहप्रसुवे नमः।
628
ॐ नागेन्द्रहारवलयाय नमः।
629
ॐ नागमाणिक्यमण्डितायै नमः।
630
ॐ नागेशाद्यमरस्तुत्याय नमः।
631
ॐ नागस्त्रीकोटिसन्नुतायै नमः।
632
ॐ नागारिवाहजनकाय नमः।
633
ॐ नागकुम्भनिभस्तन्यै नमः।
634
ॐ नागेन्द्रशिखरोत्तंसाय नमः।
635
ॐ नागेन्द्रप्रियनन्दिन्यै नमः।
636
ॐ नारायणप्रियसखाय नमः।
637
ॐ नारसिंहवपुर्धरायै नमः।
638
ॐ नारदादिमुनिस्तुत्याय नमः।
639
ॐ नामपरायणप्रियायै नमः।
640
ॐ निर्जरारिगणध्वंसिने नमः।
641
ॐ नित्ययौवनशालिन्यै नमः।
642
ॐ पञ्चब्रह्ममयाय नमः।
643
ॐ पञ्चब्रह्ममञ्चाधिशायिन्यै नमः।
644
ॐ पञ्चयज्ञपरप्रीताय नमः।
645
ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै नमः।
646
ॐ पञ्चाक्षरमनुप्रीताय नमः।
647
ॐ श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्यै नमः।
648
ॐ पञ्चभूतनिवासाय नमः।
649
ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः।
650
ॐ पञ्चेन्द्रियविलासाय नमः।
651
ॐ पञ्चबाधानिवारिण्यै नमः।
652
ॐ पञ्चपञ्चावताराय नमः।
653
ॐ पञ्चाशद्वर्णरूपिण्यै नमः।
654
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः।
655
ॐ पार्वत्यै नमः।
656
ॐ पञ्चवज्रासनस्थिताय नमः।
657
ॐ प्रपञ्चकोटिजनन्यै नमः।
658
ॐ प्रपश्चोत्पत्तिवर्जिताय नमः।
659
ॐ पञ्चाशत्पीठनिलयायै नमः।
660
ॐ परब्रह्मणे नमः।
661
ॐ परात्परायै नमः।
662
ॐ पञ्चयज्ञपरावासाय नमः।
663
ॐ पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः।
664
ॐ भालनेत्राय नमः।
665
ॐ फलाधारायै नमः।
666
ॐ फलवते नमः।
667
ॐ फलरूपिण्यै नमः।
668
ॐ फुल्लारविन्दनयनाय नमः।
669
ॐ फुल्लेन्दीवरलोचनायै नमः।
670
ॐ भालमध्यलसन्नेत्रदहनालीढमन्मथाय नमः।
671
ॐ भालचन्द्रकलङ्कश्रीकस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः।
672
ॐ स्फटिकाद्रिसवर्णाभाय नमः।
673
ॐ स्फटिकाक्षलसत्करायै नमः।
674
ॐ स्फारकीर्तये नमः।
675
ॐ स्फुरत्कान्त्यै नमः।
676
ॐ स्फुटगङ्गाजटाधराय नमः।
677
ॐ स्फुरन्माङ्गल्यसूत्राढ्यायै नमः।
678
ॐ स्फुरत्ताटङ्कमण्डिताय नमः।
679
ॐ स्फुटाट्टहासवदनतोषितेश-मनोरथायै नमः।
680
ॐ फाल्गुनास्त्रोद्भिन्नशिरसे नमः।
681
ॐ फाल्गुनास्त्रप्रदायिन्यै नमः।
682
ॐ बलभद्रार्चितायै नमः।
683
ॐ बालायै नमः।
684
ॐ बलवते नमः।
685
ॐ बलतोषितायै नमः।
686
ॐ बलीवर्दसमारूढाय नमः।
687
ॐ बालार्ककिरणारुणायै नमः।
688
ॐ बडवाग्निप्रतीकाशाय नमः।
689
ॐ बाहुलेयप्रियङ्कर्यै नमः।
690
ॐ बिल्वकान्तारमध्यस्थाय नमः।
691
ॐ बिसतन्तुसमाकृत्यै नमः।
692
ॐ बाणासुरार्चनप्रीताय नमः।
693
ॐ वाणचापलसत्करायै नमः।
694
ॐ बिन्दुमण्डलमध्यस्थाय नमः।
695
ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः।
696
ॐ बहुरूपाय नमः।
697
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः।
698
ॐ बुद्धिज्ञेयाय नमः।
699
ॐ बुधार्चितायै नमः।
700
ॐ बुध्न्याय नमः।
701
ॐ बुद्धिप्रदायै नमः।
702
ॐ बुद्धिधनदाय नमः।
703
ॐ बिन्दुमालिन्यै नमः।
704
ॐ भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गाय नमः।
705
ॐ भक्तानुग्रहतत्परायै नमः।
706
ॐ भवाय नमः।
707
ॐ भवान्यै नमः।
708
ॐ भर्गाय नमः।
709
ॐ भवघ्न्यै नमः।
710
ॐ भवनाशनाय नमः।
711
ॐ भद्रमूर्त्यै नमः।
712
ॐ भाग्यनिधये नमः।
713
ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः।
714
ॐ भिषजे नमः।
715
ॐ भेषजरूपायै नमः।
716
ॐ भक्तहार्दतमोनुदाय नमः।
717
ॐ भूतिदात्र्यै नमः।
718
ॐ भूतिभूषाय नमः।
719
ॐ भूतधात्र्यै नमः।
720
ॐ भवोद्भवाय नमः।
721
ॐ भुवनेश्यै नमः।
722
ॐ भोगिभूषाय नमः।
723
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
724
ॐ भवाक्षिभिदे नमः।
725
ॐ महादेव्यै महाराज्ञ्यै नमः।
726
ॐ महते नमः।
727
ॐ मङ्गलरूपिण्यै नमः।
728
ॐ महामृत्युप्रशमनाय नमः।
729
ॐ महाताण्डवसाक्षिण्यै नमः।
730
ॐ मन्त्रवेद्याय नमः।
731
ॐ मन्त्रमय्यै नमः।
732
ॐ मित्रेशाय नमः।
733
ॐ मित्ररूपिण्यै नमः।
734
ॐ मन्दस्मितमुखाम्भोजाय नमः।
735
ॐ मदिरामोदविह्वलायै नमः।
736
ॐ मत्तेभचर्मवसनाय नमः।
737
ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नमः।
738
ॐ मीढुष्टमाय नमः।
739
ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
740
ॐ मुदिताय नमः।
741
ॐ मुक्तिदायिन्यै नमः।
742
ॐ मूलमन्त्रस्वरूपज्ञाय नमः।
743
ॐ मूर्तिन्यासाधिदेवतायै नमः।
744
ॐ मृगपाणये नमः।
745
ॐ मृगमदालिप्ताङ्ग्यै नमः।
746
ॐ मृत्युभञ्जनाय नमः।
747
ॐ मेनकानन्दिन्यै नमः।
748
ॐ मेध्याय नमः।
749
ॐ मेघश्यामलकुन्तलायै नमः।
750
ॐ यक्षराजप्रियसखाय नमः।
751
ॐ यक्षस्त्रीकोटिसेवितायै नमः।
752
ॐ यज्ञप्रियाय नमः।
753
ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः।
754
ॐ यज्वने नमः।
755
ॐ याज्यायै नमः।
756
ॐ याजकाय नमः।
757
ॐ यमादिनियमप्रीतायै नमः।
758
ॐ याम्याय नमः।
759
ॐ यमभयापहायै नमः।
760
ॐ योगिने नमः।
761
ॐ योगप्रदायै नमः।
762
ॐ योग्याय नमः।
763
ॐ योगिवृन्दसमर्चितायै नमः।
764
ॐ यमारातये नमः।
765
ॐ यायजूकवत्सलायै नमः।
766
ॐ युगनायकाय नमः।
767
ॐ यशस्विन्यै नमः।
768
ॐ यजुर्वेदस्तुत्याय नमः।
769
ॐ योषामण्यै नमः।
770
ॐ यक्षराक्षसवेतालभयघ्नाय नमः।
771
ॐ यक्षिणीश्वर्यै नमः।
772
ॐ रक्ताद्रिशिखरावासाय नमः।
773
ॐ रक्ताक्ष्यै नमः।
774
ॐ रम्यभूषणाय नमः।
775
ॐ रमणीयगुणस्तोमायै नमः।
776
ॐ राकाचन्द्रनिभाननाय नमः।
777
ॐ राजीवदलनेत्र्यै नमः।
778
ॐ रूपवते नमः।
779
ॐ रोगवर्जितायै नमः।
780
ॐ रूपयौवनसम्पन्नाय नमः।
781
ॐ रूढयौवनशालिन्यै नमः।
782
ॐ रेवतीपतिपूज्यायै नमः।
783
ॐ रेणुकास्तुतिमोदिन्यै नमः।
784
ॐ रोमहर्षणसर्वाङ्गाय नमः।
785
ॐ रोगारण्यकुठारिकायै नमः।
786
ॐ रूप्याचलेन्द्रनिलयाय नमः।
787
ॐ रणन्मञ्जीरनपुरायै नमः।
788
ॐ रम्भानाट्यप्रियाय नमः।
789
ॐ रम्भास्तम्भोरुशालिन्यै नमः।
790
ॐ रसप्रियाय नमः।
791
ॐ रसावासायै नमः।
792
ॐ रसिकाय नमः।
793
ॐ रसरूपिण्यै नमः।
794
ॐ ललाटाक्षाय नमः।
795
ॐ ललामश्रीविडम्बिमुकुरप्रभायै नमः।
796
ॐ लास्यप्रियाय नमः।
797
ॐ लास्यकर्त्र्यै नमः।
798
ॐ लाभालाभविवर्जिताय नमः।
799
ॐ लकुल्यै नमः।
800
ॐ लिङ्गरूपाय नमः।
801
ॐ लावण्यामृतवारिधये नमः।
802
ॐ लब्धभाग्याय नमः।
803
ॐ लब्धपत्यै नमः।
804
ॐ लब्धसौख्याय नमः।
805
ॐ लसत्तनवे नमः।
806
ॐ लोकालोकाचलावासाय नमः।
807
ॐ लोकपालसमर्चितायै नमः।
808
ॐ लक्ष्मीनारायणस्तुत्याय नमः।
809
ॐ लीलाशुककरोज्ज्वलायै नमः।
810
ॐ लोकरक्षकनिरताय नमः।
811
ॐ लाकिन्यादिपरीवृतायै नमः।
812
ॐ लङ्कापतिसमाराध्यपादुकाय नमः।
813
ॐ ललिताम्बिकायै नमः।
814
ॐ वामदेवाय नमः।
815
ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
816
ॐ विषकण्ठाय नमः।
817
ॐ विराण्मय्यैण्यै नमः।
818
ॐ विरूपाक्षाय नमः।
819
ॐ विद्रुमाभायै नमः।
820
ॐ विद्युत्केशाय नमः।
821
ॐ वियत्प्रसुवे नमः।
822
ॐ वेदागमपुराणज्ञाय नमः।
823
ॐ वेदान्तार्थस्वरूपिण्यै नमः।
824
ॐ वाञ्छिताखिलदात्रे नमः।
825
ॐ वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः।
826
ॐ वीरभद्राय नमः।
827
ॐ वीरमात्रे नमः।
828
ॐ विश्वामित्रप्रियकराय नमः।
829
ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः।
830
ॐ वीराय नमः।
831
ॐ विष्णुमायाविलासिन्यै नमः।
832
ॐ विश्वम्भराय नमः।
833
ॐ विश्वकर्त्र्यैय नमः।
834
ॐ वीर्यवते नमः।
835
ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः।
836
ॐ वौषडन्तपदस्तुत्याय नमः।
837
ॐ वौषडन्तसमुत्सुकायै नमः।
838
ॐ शङ्कराय नमः।
839
ॐ शाम्भव्यै नमः।
840
ॐ शम्भवे नमः।
841
ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
842
ॐ शितिकण्ठाय नमः।
843
ॐ शिवाराध्यायै नमः।
844
ॐ शिवाय नमः।
845
ॐ शिवकुटुम्बिन्यै नमः।
846
ॐ शिष्टेष्टदाय नमः।
847
ॐ शिष्टगत्यै नमः।
848
ॐ शुद्धवर्णाय नमः।
849
ॐ शुचिस्मितायै नमः।
850
ॐ शेषाद्रिशिखरावासाय नमः।
851
ॐ शेषकन्यासमर्चितायै नमः।
852
ॐ श्रीमते नमः।
853
ॐ श‍ृङ्गारलहर्यै नमः।
854
ॐ श‍ृङ्गारार्धकलेवराय नमः।
855
ॐ श्रीप्रदायै नमः।
856
ॐ शिपिविष्टाय नमः।
857
ॐ श्रीकण्ठायै नमः।
858
ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
859
ॐ श्रितत्रात्र्यै नमः।
860
ॐ शिवपराय शिष्टाय नमः।
861
ॐ शिवपतिव्रतायै नमः।
862
ॐ षडक्षरन्यासरूपाय नमः।
863
ॐ षट्कोणपुरवासिन्यै नमः।
864
ॐ षट्षष्टिकोटितीर्थज्ञाय नमः।
865
ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वरूपिण्यै नमः।
866
ॐ षोढान्यासपरप्रीताय नमः।
867
ॐ षोडशाक्षररूपिण्यै नमः।
868
ॐ षड्दर्शनसमासीनाय नमः।
869
ॐ षड्वर्गारिविनाशिन्यै नमः।
870
ॐ षट्कालपूजनप्रीताय नमः।
871
ॐ षडाम्नायाधिदेवतायै नमः।
872
ॐ षड्वक्त्रजनकाय नमः।
873
ॐ षट्चक्रपुरनायिकायै नमः।
874
ॐ षड्गवेषधराय नमः।
875
ॐ षड्गवेषलोकपराङ्मुख्यै नमः।
876
ॐ षाड्गुण्यपरिपूर्णाय नमः।
877
ॐ षड्गुणातीतविग्रहायै नमः।
878
ॐ षडम्बुरुहचक्रश्रिये नमः।
879
ॐ षष्ठीशमयरूपिण्यै नमः।
880
ॐ सदाशिवाय नमः।
881
ॐ सदाराध्यायै नमः।
882
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
883
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।
884
ॐ सकलागमसंस्तुत्याय नमः।
885
ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः।
886
ॐ सर्वेश्वराय नमः।
887
ॐ सावित्र्यै नमः।
888
ॐ संविदे नमः।
889
ॐ संविद्विलासिन्यै नमः।
890
ॐ सदाचारपदप्रीताय नमः।
891
ॐ सौमङ्गल्यविवर्धिन्यै नमः।
892
ॐ सर्वसौभाग्यजनकाय नमः।
893
ॐ साध्व्यै नमः।
894
ॐ साधुजनप्रियाय नमः।
895
ॐ सौन्दर्यलहर्यै नमः।
896
ॐ सौरमन्त्रप्रकाशनाय नमः।
897
ॐ सौरदर्शनसेव्याङ्घ्र्यै नमः।
898
ॐ सौख्यदाय नमः।
899
ॐ सौख्यशालिन्यै नमः।
900
ॐ सौहार्दनिलयाय नमः।
901
ॐ सौहित्यप्रियमानसायै नमः।
902
ॐ सर्वपातकसंहारिणे नमः।
903
ॐ सर्वधर्मप्रवर्धिन्यै नमः।
904
ॐ सोमाय नमः।
905
ॐ सौम्यगुणायै नमः।
906
ॐ सत्याय नमः।
907
ॐ सत्यज्ञानपरायणायै नमः।
908
ॐ हालाहलाङ्कितग्रीवाय नमः।
909
ॐ हेलालालितमन्मथायै नमः।
910
ॐ हेरम्बताताय नमः।
911
ॐ हेमाद्रिनिलयायै नमः।
912
ॐ हिमशैलगाय नमः।
913
ॐ हयमेधसमाराध्यायै नमः।
914
ॐ हयग्रीवमुखस्तुताय नमः।
915
ॐ हत्यादिदुरिताघघ्न्यै नमः।
916
ॐ हराय नमः।
917
ॐ हरिसहोदर्यै नमः।
918
ॐ हिरण्यगर्भजनकाय नमः।
919
ॐ हिरण्यमणिकुण्डलायै नमः।
920
ॐ हिरण्यरेतसे नमः।
921
ॐ हेमाङ्ग्यै नमः।
922
ॐ हेमसभापातये नमः।
923
ॐ हेमकुम्भस्तननतायै नमः।
924
ॐ हंसनामपदस्तुताय नमः।
925
ॐ हंसकालपदस्तुत्यायै नमः।
926
ॐ हकाराय नमः।
927
ॐ हंसिकागत्यै नमः।
928
ॐ हस्तिचर्माम्बरधराय नमः।
929
ॐ हस्तिगायै नमः।
930
ॐ हतशात्रवाय नमः।
931
ॐ हर्यृक्षवाहनायै नमः।
932
ॐ हंसाय नमः।
933
ॐ हंसमन्त्रप्रकाशिन्यै नमः।
934
ॐ प्रलयार्कप्रभापूराय नमः।
935
ॐ प्रलयाग्निसमप्रभायै नमः।
936
ॐ प्रलयाम्बुदनिर्घोषाय नमः।
937
ॐ प्रलयानिलवेगिन्यै नमः।
938
ॐ व्यालेन्दुकुण्डलधराय नमः।
939
ॐ व्यालारिध्वजसोदर्यै नमः।
940
ॐ कालकण्ठाय नमः।
941
ॐ कलालापायै नमः।
942
ॐ कलापतिशिखामणये नमः।
943
ॐ काल्यै नमः।
944
ॐ कालिन्दिसंसेव्याय नमः।
945
ॐ कालरात्रितपस्विन्यै नमः।
946
ॐ कलानिधये नमः।
947
ॐ कालकण्ठीपञ्चमाराववाङ्मय्यै नमः।
948
ॐ कलङ्करहितायै नमः।
949
ॐ कालमेघश्यामलकुन्तलायै नमः।
950
ॐ क्षमाधरेन्द्रजामात्रे नमः।
951
ॐ क्षमाभृद्वरनन्दिन्यै नमः।
952
ॐ क्षपानाथार्धमकुटाय नमः।
953
ॐ क्षपानाथसमाननायै नमः।
954
ॐ क्षमानिधये नमः।
955
ॐ क्षमापूज्यायै नमः।
956
ॐ क्षमाकान्ताय नमः।
957
ॐ क्षमावत्यै नमः।
958
ॐ क्षामक्षमाय नमः।
959
ॐ क्षाममध्यायै नमः।
960
ॐ क्षिप्रजिते नमः।
961
ॐ क्षिप्रसिद्धिदायै नमः।
962
ॐ क्षुद्रेतरप्रसन्नात्मने नमः।
963
ॐ क्षुद्रशून्यविनाशिन्यै नमः।
964
ॐ क्षेत्रेश्वराय नमः।
965
ॐ क्षेत्रकर्यै नमः।
966
ॐ क्षेत्रवृद्धाय नमः।
967
ॐ क्षयापहायै नमः।
968
ॐ क्षेमङ्कराय नमः।
969
ॐ क्षणप्रीतायै नमः।
970
ॐ क्षणदाचरभञ्जनाय नमः।
971
ॐ क्षयवृद्धिविहीनायै नमः।
972
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
973
ॐ क्षेत्रवासिन्यै नमः।
974
ॐ क्षयापस्मारशमनाय नमः।
975
ॐ क्षेत्रपालसुपूजितायै नमः।
976
ॐ क्षणपूजाप्रसन्नात्मने नमः।
977
ॐ क्षौमाम्बरपरिष्कृतायै नमः।
978
ॐ क्षुद्ररोगापहारिणे नमः।
979
ॐ क्षुद्रकृत्यपराङ्मुखायै नमः।
980
ॐ क्षोणीरथसमारूढाय नमः।
981
ॐ क्षोभिण्यै क्षोभदायिकायै नमः।
982
ॐ अकारादिक्षकारान्त-वर्णमालाविभूषणाय नमः।
983
ॐ आखण्डलादिगीर्वाणगणाराधितपादुकायै नमः।
984
ॐ घनशीतांशुदहनलोचनाय नमः।
985
ॐ इष्टसिद्धिदायै नमः।
986
ॐ ईड्याय नमः।
987
ॐ ईषत्स्मितमुख्यै नमः।
988
ॐ उद्यत्सूर्यसमप्रभाय नमः।
989
ॐ ऊर्ध्वाम्नायसमारूढायै नमः।
990
ॐ ऋणत्रयविमोचकाय नमः।
991
ॐ रूपनिर्जितकन्दर्पाय नमः।
992
ॐ लुब्धकीरूपधारिण्यै नमः।
993
ॐ लुब्धकाङ्कसमाविष्टाय नमः।
994
ॐ एषणारहितार्चितायै नमः।
995
ॐ एकाधिपत्यफलदाय नमः।
996
ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः।
997
ॐ ओङ्कारमन्त्रसर्वस्वाय नमः।
998
ॐ औदार्यगुणशालिन्यै नमः।
999
ॐ अम्बिकाप्राणदयिताय नमः।
1000
ॐ अन्नपूर्णेश्वरेश्वर्यै नमः।
1001
ॐ अर्धाद्रिशिखरावासाय नमः।
1002
ॐ अर्धनारीनरेश्वर्यै नमः।
1003
ॐ अर्धाद्रिशिखरावासार्धनारीश्वरमूर्तयये नमः।

॥ इति श्री अर्धनारीश्वरसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Kalash
कॉपीराइट नोटिस
PanditJi Logo
सभी छवियाँ और डेटा - कॉपीराइट
Ⓒ www.drikpanchang.com
प्राइवेसी पॉलिसी
द्रिक पञ्चाङ्ग और पण्डितजी लोगो drikpanchang.com के पञ्जीकृत ट्रेडमार्क हैं।
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation