deepak

Ashtakam, Mahalakshmi Ashtakam - Sanskrit Lyrics with Video Song

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
महालक्ष्म्यष्टकम्
Mahalakshmi Ashtakam is hymn in honour of eight forms of Goddess Lakshmi.
॥महालक्ष्म्यष्टकम॥
नमस्तेऽस्तु
महामाये
श्रीपीठे
सुरपूजिते

शङ्खचक्रगदाहस्ते
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥१॥

नमस्ते
गरुडारूढे
कोलासुरभयंकरि

सर्वपापहरे
देवि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥२॥

सर्वज्ञे
सर्ववरदे
सर्वदुष्टभयंकरि

सर्वदुःखहरे
देवि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि

मन्त्रमूर्ते
सदा
देवि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥४॥

आद्यन्तरहिते
आद्यशक्तिमहेश्वरि

योगजे
योगसम्भूते
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे
महाशक्तिमहोदरे

महापापहरे
महाशक्तिमहोदरे
देवि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥६॥

पद्मासनस्थिते
देवि
परब्रह्मस्वरूपिणि

परमेशि
जगन्मातर्महालक्ष्मि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥७॥

श्वेताम्बरधरे
देवि
नानालङ्कारभूषिते

जगत्स्थिते
जगन्मातर्महालक्ष्मि
महालक्ष्मि
नमोऽस्तुते
॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकं
स्तोत्रं
यः
पठेद्भक्तिमान्नरः

सर्वसिद्धिमवाप्नोति
राज्यं
प्राप्नोति
सर्वदा
॥९॥

एककाले
पठेन्नित्यं
महापापविनाशनम्

द्विकालं
यः
पठेन्नित्यं
धनधान्यसमन्वितः
॥१०॥

त्रिकालं
यः
पठेन्नित्यं
महाशत्रुविनाशनम्

महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं
प्रसन्ना
वरदा
शुभा
॥११॥

॥इति श्रीमहालक्ष्मीस्तव॥
Translation Courtesy of - Greenmesg.Org
10.240.0.84
facebook button