deepak

Kali Mantra List | List of Goddess Kali Mantras | Kali Mantra

deepak
Useful Tips on
Panchang
Goddess Kali Mantras
Title
Goddess Kali Mantras
Kali Mantra List
Goddess Kali
Goddess Kali
 1. Baisa Akshari Shree Dakshina Kali Mantra (22 Syllables Mantra)
  ॐ क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥
  Om Kreem Kreem Kreem Hum Hum Hreem Hreem Dakshine Kalike
  Kreem Kreem Kreem Hum Hum Hreem Hreem Svaha॥
 2. Ekakshari Kali Mantra (1 Syllable Mantra)
  ॐ क्रीं
  Om Kreem
 3. Tin Akshari Kali Mantra (3 Syllables Mantra)
  ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं॥
  Om Kreem Hrum Hreem॥
 4. Panchakshari Kali Mantra (5 Syllables Mantra)
  ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं हूँ फट्॥
  Om Kreem Hrum Hreem Hum Phat॥
 5. Shadakshar Kali Mantra (6 Syllables Mantra)
  ॐ क्रीं कालिके स्वाहा॥
  Om Kreem Kalike Svaha॥
 6. Saptakshari Kali Mantra (7 Syllables Mantra)
  ॐ हूँ ह्रीं हूँ फट् स्वाहा॥
  Om Hum Hreem Hum Phat Svaha॥
 7. Shree Dakshina Kali Mantra
  ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं दक्षिणकालिके क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं॥
  Om Hreem Hreem Hrum Hrum Kreem Kreem Kreem
  Dakshina Kalike Kreem Kreem Kreem Hrum Hrum Hreem Hreem॥
 8. Shree Dakshina Kali Mantra
  क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिणेकालिके क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा॥
  Kreem Hrum Hreem Dakshine Kalike Kreem Hrum Hreem Svaha॥
 9. Shree Dakshina Kali Mantra
  ॐ ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥
  Om Hrum Hrum Kreem Kreem Kreem Hreem Hreem
  Dakshina Kalike Hrum Hrum Kreem Kreem Kreem Hreem Hreem Svaha॥
 10. Shree Dakshina Kali Mantra
  ॐ क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके स्वाहा॥
  Om Kreem Kreem Kreem Hrum Hrum Hreem Hreem Dakshina Kalike Svaha॥
 11. Bhadrakali Mantra
  ॐ ह्रौं काली महाकाली किलिकिले फट् स्वाहा॥
  Om Hraum Kali Mahakali Kilikile Phat Svaha॥
 12. Shree Shmashan Kali Mantra
  ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं॥
  Aim Hreem Shreem Kleem Kalike Kleem Shreem Hreem Aim॥
10.240.0.101
facebook button